Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Zadanie pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat
za korzystanie ze środowiska”

o wartości 647 910,00 zł
realizowane będzie w latach: 2017-2019
przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
w wysokości: 583 119,00 zł.

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.
„Wznowienie map dla 4 parków krajobrazowych – Nadnidziańskiego, Szanieckiego, Kozubowskiego i Chęcińsko-Kieleckiego”.
Całkowity koszt zadania 6 500,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 5 200,00 zł.

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.
„Oznakowanie granic Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”.
Całkowity koszt zadania 2 152,50 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 1 722,00 zł.

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
pn.: ”Ochrona popielicowatych (Gliridae) na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”.
Całkowity koszt zadania 23.100,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 18.480,00 zł.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

pn. “Doposażenie sal dydaktycznych
w siedzibach ZŚiNPK (Kielce i Krzyżanowice Średnie) w zestawy nagłośnieniowe, umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych multimedialnych środków dydaktycznych”.

Całkowity koszt zadania 20.000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 10.000,00 zł.

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
pn.: „Wznowienie wydawnictw „Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe” i „Nadnidziański Park Krajobrazowy”.
Całkowity koszt zadania 15.500,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 12.400,00 zł.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 pn. ,,Szkolenia edukacyjne – ochrona popielicowatych (Gliridae) na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”.
 Całkowity koszt zadania 12.500,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 10.000,00 zł.


Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 pn. ,,Szkolenia edukacyjne – ochrona i zachowanie optymalnych warunków siedlisk przyrodniczych dla populacji jelonka rogacza (Lucanus cervus) na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”.
 Całkowity koszt zadania 9.500,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 7.600,00 zł.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
 
przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 pn. „Ochrona i zachowanie optymalnych warunków siedlisk przyrodniczych dla populacji jelonka rogacza (Lucanus cervus) na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”.
Całkowity koszt zadania 11.000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 8.800,00 zł.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

„Opracowanie, budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej jako zintegrowanej platformy do gromadzenia informacji dotyczących wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych”

Całkowity koszt zadania 149.800,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 134.820,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku

Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach,
(§ 11 umowy dotacji Nr 254/15 z dnia 03.11.2015r. zawartej pomiędzy WFOŚiGW
w Kielcach a Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie zadania pn.: „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska”)

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadań wynikających
z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U.
z 2013r. poz. 1232 z późn.zmianami) prowadzi bazę danych o podmiotach zobowiązanych
do rozliczania się w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.
Do obsługi opłat wykorzystywany jest system informatyczny. System ten sfinansowany zostanie  w 90% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 612.900,90 zł, w ramach umowy dotacji
Nr 254/15 z dnia 03.11.2015 r. zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach
a Województwem Świętokrzyskim dla zadania pn.: „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska”.  
Program obsługuje podmioty korzystające ze środowiska, znajdujące się
w bazie marszałka oraz pozwala ewidencjonować nowe jednostki, co wpływa na zwiększenie opłat ekologicznych. Umożliwia obliczanie i weryfikowanie wykazów w zakresie: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów, terminowy podział wpływów z tytułu opłat na fundusze ochrony środowiska oraz budżety gmin i powiatów.
System informatyczny usprawnia pracę Oddziału Opłat Ekologicznych
w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w zakresie wywiązywania się z obowiązków nałożonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

 

„Oznakowanie granic Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu”

o wartości 6 619,86 zł
zostało zrealizowane w 2014 roku
przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach.

 

„Inwentaryzacja przyrodnicza Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”
o wartości 89 790,00 zł
została zrealizowana w 2014 roku
przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska


w 2015 roku zrealizował zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
pn. „Oznakowanie granic Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”.

Całkowity koszt zadania 6 420,60 zł,
wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW
w Kielcach 5 778,54 zł.

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

w 2015 roku zrealizował zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
pn. „Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu”.

Całkowity koszt zadania 94 095,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach 84 685,50 zł.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,

przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

pn.: Wydanie publikacji „Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe”.

Całkowity koszt zadania 22.000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 19.800,00 zł.

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,

przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

pn.: „Cykl szkoleń z zakresu ochrony środowiska w celu kształtowania proekologicznych postaw
i zachowań społecznych upowszechniających ideę zrównoważonego rozwoju”.

Całkowity koszt zadania 30.000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 27.000,00 zł.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,

przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

pn.: Wydanie drukiem zeszytu edukacyjnego pt. „Poznajemy rośliny chronione Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych”.

Całkowity koszt zadania 15.960,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 14.364,00 zł.

 


Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,

przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

pn.: „Ochrona ptaków drapieżnych drogą do zachowania bioróżnorodności – wyjazdowe zajęcia warsztatowe w sokolarni przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku”.

Całkowity koszt zadania 22.000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 19.800,00 zł.

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,

przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

pn.: Konkurs plastyczny pn „Eko-ludek” – V edycja.

Całkowity koszt zadania 21.000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 16.000,00 zł.

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,

przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

pn.: „Opracowanie i wydruk map dla 4 parków krajobrazowych – Cisowsko-Orłowińskiego, Jeleniowskiego, Sieradowickiego i Suchedniowsko-Oblęgorskiego wraz z wykonaniem i wydrukiem 2 arkuszy map ściennych dla parków krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia”.

Całkowity koszt zadania 34.370,50 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 30.933,45 zł.

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

pn.: Wznowienie wydawnictwa pt.: “Flora Parków Krajobrazowych na Ponidziu”.

Całkowity koszt zadania 5 943,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 5 348,70 zł.
 

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
w Kielcach

przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

pn.: “Wykonanie edukacyjnej gry planszowej – puzzli, Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe”.

Całkowity koszt zadania 26 000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW  23 400,00 zł.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

w 2015 roku zrealizował zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”

o wartości 91 020,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW
w Kielcach 81 918,00 zł

 

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

Szkolenia edukacyjne – Ochrona popielicowatych (Gliridae)
w lasach Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego.

Całkowity koszt zadania 19 000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW  17 100,00 zł.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

„Inwentaryzacja przyrodnicza Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”

o wartości 47 970,00 zł

została zrealizowana w 2013 roku

przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW

 

„Inwentaryzacja przyrodnicza Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”

o wartości 77 490,00 zł

została zrealizowana w 2013 roku

przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

„Zielone Świętokrzyskie – edukacja ekologiczna dzieci z terenów wiejskich”
o wartości 4.217,73 zł
została zrealizowana w 2014 roku
przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach


„Czym palę w piecu, tym oddycham” – działanie edukacyjne wynikające
z Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego

o wartości 75 202,20 zł

zostało zrealizowane w 2014 roku

przy wsparciu finansowym

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

Zakup Odbiornika GPS GIS Trimble JUNO wraz z oprogramowaniem
w celu oznakowania form ochrony przyrody – obszarów chronionego krajobrazu
oraz pozyskania danych przyrodniczych oraz przestrzennych dla obszarów chronionego krajobrazu
o wartości 11 685,00 zł
został zrealizowany w 2014 roku
przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

“Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż ciągu dróg krajowych z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”
o wartości 270 000,00 zł
zostanie zrealizowane w 2014 roku
przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

„Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż ciągu dróg wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”
o wartości  33 000,00 zł
zostanie zrealizowane w 2014 roku
przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Departament Organizacyjno-Administracyjny

Przedsięwzięcie „Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Świętokrzyskiego w Kielcach”
o wartości 4.524.360,58 zł
zostało zrealizowane w latach 2013-2014
przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW w Kielcach
w wysokości 757.010,00 zł

“Opracowanie i wydruk map dla 4 parków krajobrazowych – Nadnidziańskiego, Szanieckiego, Kozubowskiego i Chęcińsko-Kieleckiego”
o wartości 29 836,50 zł
zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku
przy wsparciu finansowym  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

“Wznowienie wydawnictwa pt.: „Cisowsko – Orłowiński Park Krajobrazowy”
o wartości 6 825,00 zł
zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku
przy wsparciu finansowym  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

przystąpił do realizacji zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.

1. Ochrona nietoperzy (Chiroptera) okolic Zagnańska–otulina Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
Całkowity koszt zadania 18.500 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW  16.650,00 zł.

2. Szkolenia edukacyjne – Ochrona nietoperzy (Chiroptera) okolic Zagnańska (otulina Suchedniowsko–Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego).
Całkowity koszt zadania 5.000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 4.500,00 zł.

Zadanie pn. “Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska”
o wartości 628 145,62 zł,
zostało zrealizowane w latach: 2013 – 2015
przy wsparciu finansowym  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
w wysokości: 565 331,00 zł.

    Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.

Ochrona popielicowatych (Gliridae) w lasach Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego

Całkowity koszt zadania 23 548,83 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 21 150,00 zł.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska


zrealizował zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach
pn. „Oznakowanie granic Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”.

Całkowity koszt zadania: 4 418,16 zł,
wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach: 3 534,53zł.