Rozmowa z Tadeuszem Kowalczykiem, przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

To był rok intensywnej pracy

– Jak Pan ocenia pracę Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w minionym roku?

Tadeusz Kowalczyk: –  Rok 2009 był dla nas, radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego czasem intensywnej pracy. Odbyło się 11 sesji i 65 posiedzeń Komisji. Sejmik podjął 183 uchwały. To bardzo imponująca statystyka. Niewątpliwie kryje się za tym ciężka praca urzędników, którzy musieli przygotować – często bardzo obszerne – dokumenty, dostosowując ich treść do zmieniających się przepisów i wymagań unijnych. Radni z kolei musieli poświęcić dużą ilość czasu na przeanalizowanie i wypracowanie opinii do przedłożonych projektów uchwał. Radni Sejmiku byli aktywnymi współinicjatorami opracowania i przyjęcia oświadczeń w sprawach istotnych dla mieszkańców naszego Regionu. Przykładem takiej inicjatywy była sesja poświecona sytuacji w rolnictwie, podczas której Sejmik wyraził zaniepokojenie drastycznym spadkiem opłacalności produkcji rolnej, kierując postulaty w tej sprawie do właściwych adresatów. Podobnie Sejmik zareagował na zapowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące finansowania świadczeń zdrowotnych, którego konsekwencją byłoby pogorszenie dostępności do leczenia pacjentów i sytuacji szpitali. Dotyczyło to zarówno roku 2009, jak i projektowanych przez NFZ kontraktów na 2010 rok. Radni byli także współinicjatorami stanowiska do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020, w którym wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec ponownej próby kształtowania rozwoju kraju w oparciu o ośrodki metropolitarne.
 
– Którą z decyzji Sejmiku uznaje Pan za największy sukces w pracy Samorządu Województwa w 2009 roku?

Tadeusz Kowalczyk: – Za największy niewątpliwie sukces Samorządu Województwa należy uznać wysokie wykorzystanie unijnej pomocy, co przekłada się na rozbudowę infrastruktury i modernizację wielu obiektów. Sejmik uczestniczył w tym, poprzez podejmowanie uchwał programowych i finansowych. Jako emerytowany nauczyciel, szczególnie doceniam uchwalenie przez Sejmik wojewódzkich programów: wspierania edukacji na obszarach wiejskich, rozwoju kultury fizycznej i sportu, wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, budowy obiektów sportowych. Bowiem wszystko, co zrobimy dla młodzieży, zaprocentuje w przyszłości. 

– Jakie najważniejsze wyzwania czekają radnych w 2010 roku?

Tadeusz Kowalczyk: –  Samorząd Województwa będzie się zajmował sprawami istotnymi z punktu widzenia regionu i podejmował decyzje w sprawach służących gospodarczemu wzmocnieniu Ziemi Świętokrzyskiej. W związku z zakładanym na 2010 rok potężnym wsparciem finansowym z funduszy unijnych, Sejmik będzie w nieustannej gotowości do podejmowania wszelkich decyzji mających na celu maksymalne wykorzystanie tych pieniędzy dla rozwoju województwa. Nie możemy bowiem nie wykorzystać tej szansy – przy tak ogromnych potrzebach we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego   (infrastruktura drogowa, edukacja i kultura, zdrowie, ochrona środowiska rolnictwo). Sprawą, która szczególnie leży mi na sercu, jest rozwiązanie problemu siedziby organów Samorządu Województwa. Cieszę się, że w tej sprawie dokonane zostały już pierwsze ustalenia. Na pracę Sejmiku na pewno nie będzie miała wpływu kampania wyborcza, która nas czeka w tym roku. Nasz regionalny parlament będzie pracował sprawnie, bez politycznych fajerwerków.