W czerwcu Miasta w Internecie

XI konferencja “Miasta w Internecie” – doroczne forum debaty nad modernizacją kraju oraz rozwojem regionów i lokalnych społeczności z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologii teleinformatycznych odbędzie się w dniach 27-29 czerwca br. w Zakopanem – informuje Krzysztof Głomb, Dyrektor Programowy Konferencji i Prezes Stowarzyszenia “Miasta w Internecie”.

XI konferencja “Miasta w Internecie” – doroczne forum debaty nad modernizacją kraju oraz rozwojem regionów i lokalnych społeczności z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologii teleinformatycznych odbędzie się w dniach 27-29 czerwca br. w Zakopanem – informuje Krzysztof Głomb, Dyrektor Programowy Konferencji i Prezes Stowarzyszenia “Miasta w Internecie”. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania będzie: Integracja. Innowacyjność. Inwestycje – Wyzwania eRozwoju lokalnego i regionalnego w latach 2007-2013. Rok 2007 otwiera nową perspektywę programowania i realizacji projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego finansowanych dzięki środkom funduszy strukturalnych. Ich średnioroczna podaż będzie niemal ośmiokrotnie większa niż w latach 2004-2007! To wielkie wyzwanie dla władz regionalnych i lokalnych oraz ich partnerów z sektora ICT i naukowo-badawczego. To wyzwanie dla nas wszystkich, któremu – powinniśmy sobie zdać z tego sprawę – nie będziemy w stanie sprostać działając podobnie jak w latach 2004-2006. Dlatego właśnie XI Konferencja “Miasta w Internecie” będzie miejscem roboczego spotkania wszystkich tych, którzy zamierzają nadawać ton realizacji projektów wspierających e-Rozwój regionów, miast i obszarów wiejskich: samorządowców, reprezentantów firm sektora ICT oraz wspomagających ich przedstawicieli świata badań i innowacji. Organizatorzy i uczestnicy podejmą debatę dotyczącą kluczowych – negatywnych i pozytywnych – uwarunkowań działania polskich samorządów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Spróbują zmierzyć się z wyzwaniami chwili, dyskutując o skutecznych modelach organizacyjnych współpracy w projektach innowacyjnych rozwiązaniach teleinformatycznych. Będą także dyskutować o zastosowaniach ICT w administracji, edukacji, transporcie, zamówieniach publicznych, zarządzaniu terytorium i komunikacji między władzami a społecznościami lokalnymi. Prezentacje (szerzej omówione niżej) przedstawią wiodący eksperci rynku ICT, praktycy samorządowi, politycy lokalni i regionalni oraz liderzy “dobrych praktyk” wdrożeń projektów w regionach UE. Konferencja będzie także miejscem debat z przedstawicielami władz centralnych, parlamentarzystami oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej. Przedstawiciele firm  i samorządów lokalnych uczestniczący w konferencji, będą mogli skorzystać 27 czerwca br. (w godzinach przedpołudniowych) z indywidualnych konsultacji dotyczących przygotowywania i realizacji: regionalnych, miejskich i powiatowych programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego (strategii), projektów teleinformatycznych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego “Innowacyjna Gospodarka”.

NAJWAŻNIEJSZE BLOKI TEMATYCZNE KONFERENCJI:
Prezentacje:

  • “dobrych praktyk” projektów zrealizowanych w Polsce oraz w wiodących regionach Unii Europejskiej w zakresie elektronicznej administracji, eZdrowia, eIntegracji oraz budowy lokalnej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu,
  • stanu zaawansowania i przyszłości projektów centralnych: ePUAP i integracji rejestrów państwowych oraz ich relacji z systemami proponowanymi do realizacji przez samorządy,
  • doświadczeń z realizacji przez samorządy i ich partnerów projektów działania 1.5 ZPORR w kontekście przygotowania, finansowania i wdrażania nowych przedsięwzięć w latach 2007-2013 na poziomie lokalnym i regionalnym,
  • nowych wytycznych polityki spójności w zakresie planowania i wdrażania innowacyjnych projektów teleinformatycznych w regionach, a zwłaszcza projektów budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Z kolei tematyka warsztatów roboczych koncentrować się będzie na praktycznych problemach, z jakimi mają do czynienia polscy samorządowcy:

  • wyłanianiu w przetargach wykonawców innowacyjnych projektów teleinformatycznych finansowanych z funduszy strukturalnych (nowe regulacje prawne),
  • nowych mechanizmach współpracy między sektorem publicznym a prywatnym w realizacji znaczących projektów teleinformatycznych(w tym infrastrukturalnych),
  • podnoszeniu kapitału wiedzy i umiejętności pracowników sektora publicznego oraz użytkowników e-usług publicznych,
  • interoperacyjności systemów teleinformatycznych na wszystkich poziomach: centralnym, regionalnym i lokalnym oraz dziedzinowych.

Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć na http://konferencja2007.mwi.pl/

Źródło: www.samorzad.pap.com.pl