W Samborcu zakończono rozbudowę wałów

W Samborcu zakończono rozbudowę wałów

30 lipca gmina Samborzec zakończyła realizację inwestycji pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900, gm. Samborzec, woj. Świętokrzyskie”. Przeznaczony do modernizacji odcinek wału znajdował się w bardzo złym stanie technicznym i nie spełniał funkcji ochronnych. W końcowym odbiorze inwestycji weźmie udział Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywianki polegała m.in. na:
-podwyższeniu wałów – o około 0 – 65 cm oraz poszerzeniu stopy wału od strony międzywala,
-uszczelnieniu podłoża i korpusu wału
-modernizacji śluzy wałowej – polegający na wydłużeniu istniejącego przyczółka, wykonaniu nowego i połączeniu rurociągiem, Początek rozbudowy lewego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 1+700-4+900 stanowi połączenie z wcześniej zrealizowanym odcinkiem według „Projektu remontu lewego wału rz. Koprzywianki w km 0+900 – 1+700”, a koniec stanowi połączenie z terenem powyżej ujścia Polanówki do Koprzywianki. Wykonawcą robót o wartości ponad 8, 7 mln zł było Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego PBW Sp. z o.o. ul. Długosza 5, 27-600 Sandomierz i Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz, ul. Mostowa 2, 27-600 Sandomierz.

Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć „Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100 – 4+600 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie” oraz planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowych rozbudowy przepompowni ze zlewni Koprzywianki tj. Zajeziorze i Szewce.
Wszystkie wymienione działania podejmowane są zgodnie z opracowaną: „Koncepcją ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega”, obejmującą swym zasięgiem obszar zarówno z terenu województwa świętokrzyskiego jak i podkarpackiego. Pozwoliła ona na określenie koniecznych działań związanych z ochroną przeciwpowodziową tak z zakresu modernizacji wałów przeciwpowodziowych, jak i budową i modernizacją pompowi oraz odwodnienia terenu.
Realizowane zadania finansowane są z rządowego programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły, w ramach którego opracowywana jest również dokumentacja projektowa „Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza – odwodnienie terenu w widłach Wisły i Trześniówki. Opracowanie obejmuje również koncepcję programowo przestrzenną modernizacji systemu odprowadzenia wód powierzchniowych z terenu Huty Szkła i osiedla Baczyńskiego (teren pomiędzy starym i nowym wałem) oraz koncepcję programowo – przestrzenną budowy nowej pompowni przeciwpowodziowej „Trześń” w gminie Gorzyce dla odprowadzenia wody z potoku od Wielowsi do rzeki Trześń. W tym roku mają rozpocząć się roboty związane z projektem „Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 – 3+350 Huta Szkła – Koćmierzów w msc. Sandomierz”.
Na 2013 rok Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ma przyznane środki z Programu Ochrony przed powodzią w wysokości 30 mln zł.

Źródło: Biuro Prasowe UM