Grupa Osób Słucha Wykładu Podczas Warsztatów

Wizyty studyjne we francuskich instytucjach oraz warsztaty z dziedziny monitorowania efektywności energetycznej budynków

Paryż jest kolejnym miejscem spotkania uczestników międzynarodowego projektu MonitorEE realizowanego w ramach programu Interreg Europa 2021-2027. Jego celem jest wspieranie wymiany doświadczeń oraz budowanie potencjału instytucji w zakresie poprawy efektywności energetycznej, a w konsekwencji – stworzenie instrumentów polityki regionalnej w tym zakresie. Partnerem w tym projekcie jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

W stolicy Francji uczestnicy projektu prezentują dobre praktyki oraz wspólnie przygotowują metodologię prac nad regionalną analizą energetyczną. Spotkanie, trwające od 21 do 24 listopada, poświęcone jest m.in. rozwiązaniom w zakresie dekarbonizacji i transformacji energetycznej stosowanym przez partnera z Francji zawartym w „Planie klimatycznym dla miasta Paryża” oraz zmianom w regionalnych dokumentach strategicznych w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Spotkanie jest także okazją do aktywnego włączenia się wspólnie z partnerami zagranicznymi w prace nad efektywną poprawą polityki regionalnej w zakresie niezależności energetycznej ukierunkowanej na niskoemisyjność.

W Urzędzie Miasta w Paryżu odbyły się, zorganizowane przez  Paryską Agencję Klimatu, warsztaty poświęcone monitorowaniu efektywności energetycznej w budynkach. Stolica Francji  jest miastem, w którym znajduje się 120 000 budynków i posiada 500 km instalacji grzewczej.

W warsztatach uczestniczyli –  koordynator projektu z ramienia Departamentu Inwestycji  Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz nasi regionalni interesariusze projektu. Przedstawiciel UMWŚ zaprezentował przykład mikrosieci elektroenergetycznej, czyli infrastruktury składającej się z odbiorów energii w postaci kilku budynków kampusu Politechniki Świętokrzyskiej.

W paryskim spotkaniu, którego gospodarzem jest Paryska Agencja Klimatu we Francji, uczestniczą przedstawiciele zagranicznych partnerów oraz interesariuszy projektu z Estonii, Hiszpanii, Finlandii, Rumunii oraz Francji.

Warto podkreślić, że głównym zagadnieniem poruszanym w projekcie MonitorEE jest konieczność zmniejszenia ilości energii zużywanej przez budynki, a nie tylko zastąpienie źródła jej wytwarzania odnawialnym. Inwestycje te są kosztowne, a oszczędności oparte są na symulacjach. Partnerzy projektu będą pracować nad monitorowaniem inwestycji energetycznych. Wyniki pozwolą na poprawę zarządzania instrumentami polityk w celu osiągnięcia wyższych redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych powiązanych z tym korzyści

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez inteligentniejsze systemy zarządzania” (MonitorEE) realizowany jest przez Oddział Współpracy Gospodarczej
i Projektów Europejskich w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Interreg Europe, działanie 2.1 Promowanie rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej.

 

 

Galeria zdjęć