Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o swojej działalności w 2016 roku

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o swojej działalności w 2016 roku

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczył mu marszałek Województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, a rozmowa dotyczyła m.in. harmonogramu pracy na 2016 rok oraz tematów kolejnych posiedzeń.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z lipca ubiegłego roku, zastąpiły one działające dotychczas Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, które zostało zlecone Marszałkowi Województwa. Swoją działalność nowo powołana rada zainaugurowała w grudniu ubiegłego roku, a w jej skład weszło 27 członków, m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji zrzeszających samorządy, reprezentatywnych organizacji związkowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz Wojewoda Świętokrzyski oraz dwie wskazane przez niego osoby.

Do kompetencji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należą: wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań, rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych oraz rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Dziś na swoich obradach zebrało się 9-osobowe prezydium Rady, w którego skład wchodzą:
Aleksander Kabziński – Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw,
Marek Banasik – Wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, właściciel PPH POLFOL,
Krzysztof Orkisz, Prezes Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach,
Andrzej Mochoń, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Świętokrzyskiej BCC, Prezes Targów Kielce,
Elżbieta Drogosz, Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego,
Waldemar Bartosz, Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”,
Andrzej Matysek, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego,
Wojewoda Świętokrzyski, Agata Wojtyszek
Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
 
– Chcemy zająć się kilkoma obszarami działalności rady, m.in. regulaminem funkcjonowania, harmonogramem pracy na 2016 rok, który powinien być obszerny, bowiem otrzymaliśmy szereg propozycji z państwa strony. Chcemy również porozmawiać o kwestiach planu finansowego i ustalić tematykę najbliższego posiedzenia Rady – mówił marszałek Adam Jarubas.

Rozmowa dotyczyła również możliwości powoływania zespołów do konkretnych zagadnień w ramach działalności rady. Ustalono, iż tematami najbliższych spotkań będą m.in. zagadnienia budowy i remontów dróg w województwie świętokrzyskim oraz kwestia połączeń kolejowych. Poruszone zostaną również kwestie zasobów naturalnych województwa oraz wykorzystania środków unijnych itp.