WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU NA LATA 2018-2023

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2018-2023
Uchwała Nr III/46/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.

Opis:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, wypełniając zapisy ustawy o pomocy społecznej, w 2018 roku dokonał aktualizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na kolejny pięcioletni okres tj. 2018-2023.
Niniejszy program określa działania do realizacji dla instytucji funkcjonujących na szczeblu samorządu województwa oraz kierunki dla samorządów powiatowych oraz gminnych a także instytucji administracji państwowej funkcjonujących w regionie oraz organizacji pozarządowych kierunki działań istotne z punkt widzenia realizacji regionalnej polityki społecznej.

Plik do pobrania:
„Wojewódzki Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2018-2023”.