WOJEWÓDZKI PROGRAM POSZERZANIA, ZRÓŻNICOWANIA I UNOWOCZEŚNIANIA POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ZAKRESIE POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO 2018-2022

Wojewódzki Program poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego 2018-2022
UCHWAŁA Nr 92/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2018r.

Opis:
Opracowanie i realizacja Wojewódzkiego programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego 2018-2022 jest zadaniem wynikającym z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, a także Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2022.
Program obejmuję charakterystykę stanu pomocy społecznej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie świętokrzyskim oraz analizę wybranych zagadnień m.in. dotyczących: wsparcia rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcia organizacji działających na rzecz zarówno osób chorych jak i ich rodzin, barier w dostępności do usług wsparcia, promocji zdrowia psychicznego, a także dobrych praktyk w zakresie pomocy ww. osobom w regionie świętokrzyskim.

Plik do pobrania: Wojewódzki Program poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego 2018-2022