WRDS o standaryzacji przetargów publicznych i aktywizacji osób niepełnosprawnych

WRDS o standaryzacji przetargów publicznych i aktywizacji osób niepełnosprawnych

Zagadnienia wpływu wzrostu minimalnego wynagrodzenia na zamówienia publiczne oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych były głównymi tematami obrad posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Informacje ze swojej działalności przedstawiły również zespoły problemowe, funkcjonujące przy Radzie.

Spotkaniu przewodził Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Tomasz Tworek. Wręczył on nominację do grona członków WRDS Grzegorzowi Gałuszce, radnemu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dyrektorowi Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji “Krystyna” w Busku – Zdroju.

– Jestem zaszczycony mogąc zasiadać w tym ważnym dla tak wielu stron gronie – dziękował Grzegorz Gałuszka.

Pierwszym punktem obrad była dyskusja na temat standaryzacji przetargów publicznych.

– 1 stycznia 2017 roku wprowadzono nową stawkę minimalnego wynagrodzenia, która spowodowała zamieszanie w przetargach publicznych. Ustawodawca przewidział na drodze negocjacji możliwość zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy z powodu wzrostu płacy minimalnej i stawki godzinowej, jednak nie doprecyzował jak Wykonawca ma ten wzrost udowodnić. Dziś wszelkie próby zmiany wynagrodzenia powodują sprzeciw u przedstawicieli administracji publicznej, czyli Zamawiających. Mamy sytuację patową – wszystkie ceny będące w związku przyczynowo – skutkowym z wzrostem płacy rosną w lawinowym tempie, a przedsiębiorca nie ma żadnych możliwości podwyższenia swojego wynagrodzenia i narażony jest na straty. Powoduje to ogromne problemy dla wykonawców. Dlatego proponujemy przyjęcie stanowiska, które zwróci uwagę na problem, który może mieć dalsze skutki dla rozwoju gospodarczego kraju poprzez osłabienie rodzimego biznesu – powiedział Tomasz Tworek.

Szczegóły tej propozycji przedstawiła Anna Kaczor – Małecka, dyrektor Biura Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach Elżbieta Śreniawska zaapelowała o rozbudowanie stanowiska o kwestie dotyczące np. waloryzacji wynagrodzenia w sytuacji  wzrostu cen paliw i innych czynników – co dotyczy przetargów dla branży transportowej. Członkowie WRDS zdecydowali o konieczności dalszych prac na stanowiskiem i jego rozbudowy – dodatkowe postulaty zostaną przesłane przez Członków w terminie 2 tygodnie po posiedzeniu. 

Kolejnym z głównych zagadnień posiedzenia była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Andrzej Michalski, p.o. dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaznaczył, że sytuacja osób niepełnosprawnych pod względem aktywizacji zawodowej poprawia się. Zwracał on również uwagę na potrzebę tworzenia zakładów aktywizacji zawodowej i finansowaniu ich ze środków europejskich. Obecna na spotkaniu Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zapewniła, że samorząd województwa przewidział w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 możliwość pozyskania środków na ten cel.

– Obecnie w naszym regionie są cztery tzw. ZAZ-y, a potrzeba tworzenia kolejnych znalazła się w przygotowanej przez nas analizie regionalnej i taka możliwość będzie w kolejnych konkursach i wiemy, że jest jeden podmiot zainteresowany nim. W zapisach RPO na 2017 rok nie znalazły się ZAZy, gdyż zrobiliśmy rozeznanie w poprzednim roku i wówczas nie było chętnych na ich utworzenie – mówiła Karolina Jarosz.

Podczas posiedzenia podsumowano również dotychczasowe rozmowy i ustalenia Zespołu problemowego ds. sytuacji w gminie Łagów, powołanego przy WRDS. Celem tego zespołu jest analizowanie rozwiązań oraz formułowanie opinii i wniosków w zakresie rozwiązania problemów gminy Łagów, związanych z działaniem na jej terenie kopalń i zakładów przeróbczych. Został on powołany w marcu tego roku, a jego działalność polegała m.in. na organizowaniu spotkań władz gminy z przedsiębiorcami i mediowaniu dla wypracowania jak najlepszych rozwiązań.

– Odbyliśmy 15 spotkań, na których wiele spraw potraktowaliśmy bardzo szczegółowo. Wysnuliśmy po nich kilka wniosków, którymi dzielimy się z państwem w naszym raporcie, proponując zakończenie swojej doraźnej działalności – mówił przewodniczący Zespołu, Aleksander Kabziński.

We wnioskach czytamy między innymi: “Niezbędnym i oczywistym jest realizacja przez przedsiębiorców warunków korzystania ze środowiska, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kopalń działających na terenie Gminy Łagów. Zespół uważa, że Urząd Gminy bez pomocy wyspecjalizowanych organów nie jest w stanie wyegzekwować postanowień określonych decyzji. Dlatego zespół proponuje zwrócenie się przez WRDS do wyspecjalizowanych instytucji administracji publicznej, by włączyły się do działań na rzecz ograniczenia wszystkich uciążliwych czynników. Zespół za priorytet uznaje budowę drogi gminnej na odcinku DK 74 – ZG Winna. Poza budową drogi gminnej, przy udziale przedsiębiorców, równie ważnym dla tej realizacji jest możliwość kontynuacji ich działalności wydobywczej poprzez podjęcie postępowania na rzecz możliwości prowadzenia eksploatacji poniżej poziomu wodonośnego”.

Sprawozdanie z dotychczasowej działalności przedstawił również zespół problemowy WRDS ds. szkolnictwa.

– Podczas dotychczasowych prac zespół stawiał diagnozę największych problemów szkolnictwa zawodowego. Rozmawialiśmy o modelu jego skutecznego marketingu, również w świetle wdrażanej reformy oświaty. Oczekujemy na kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli kuratorium aby poznać założenia i pierwsze skutki wdrażanych w regionie zmian dotyczących szkolnictwa zawodowego. Pierwsze stanowisko (przekazane m.in. do Minister Zalewskiej z MEN) powstałe z inicjatywy Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach dotyczyło rekomendacji na rzecz skutecznego promowania kształcenia zawodowego w regionie i kraju. Uznaliśmy że nie można pomijać aspektu finansowego kształcenia zawodowego – istotnego z punktu widzenia zainteresowania młodych ludzi kształceniem zawodowym i zwiększenia zainteresowania pracodawców udziałem w tym kształceniu. Zespół wyraził także na ręce przedstawicieli kuratorium swoje zaniepokojenie brakiem drożności wdrażanego systemu kształcenia –  umożliwienie osobom które po szkole branżowej I stopnia przerwą naukę powyżej 12 miesięcy – nie będą mogły kontynuować edukacji w szkole II stopnia – mówił Marek Banasik, przewodniczący Zespołu.

Dotychczasową działalność zespołu ds. transportu przedstawił jego przewodniczący, Jacek Sułek, który mówił m.in. o postępach prac nad ustawą o transporcie zbiorowym.

– W sprawie sytuacji w Klimontowie niestety nic się nie zmienia i trudno oczekiwać by coś się poprawiło do momentu budowy obwodnicy, a ten nie nastąpi szybko. Mamy jednak dobre wiadomości w sprawie jednego z poruszanych przez nas tematów, mianowicie wag preselekcyjnych. Jesteśmy jedynym regionem, który takich wag nie ma, ale są już daleko zaawansowane rozmowy ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich o umieszczeniu takiej wagi na przynajmniej jednej z dróg. Podczas naszych spotkań mówiliśmy również o remoncie dworca PKP w Kielcach oraz o modernizacji linii kolejowej numer 25, której odcinek od Końskich do Skarżyska jest obecnie na liście rezerwowej – mówił Jacek Sułek, przewodniczący zespołu.