Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek w ramach POIR

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek w ramach POIR

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 1 w 2017 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Termin naboru wniosków upływa 26 kwietnia 2017r.

Termin konkursu
od 13.03.2017 do 26.04.2017

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 4 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP.

Kto może składać wnioski?
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Kryteria wyboru projektów
Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł, na usługi doradcze: 500 000 zł. Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 679 000 000,00 zł zł 2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 71 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi
Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93

Linki
http://poir.parp.gov.pl/i-nabor-2017-ogolny/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-2-poddzialania-3-2-1-w-2017-r
http://www.poir.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-1/