XI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 22 lipca 2019 roku o godzinie 11:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 12.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – Pana Andrzeja Prusia.
2. Złożenie ślubowania przez radnego Województwa Świętokrzyskiego.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
5. Wybór sekretarzy obrad.
6. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
7. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
9. Informacja dotycząca sytuacji w zakresie transportu publicznego w województwie świętokrzyskim, a także możliwych do podjęcia przez Samorząd Województwa działań zmierzających do zwiększenia jego dostępności i poprawy koordynacji.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru prowadzenia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu jako wspólnej instytucji kultury:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa – p. Andrzeja Bętkowskiego,
b) stanowisko Komisji Kultury, Edukacji i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej p. Agnieszki Buras,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad występowania mieszkańców województwa świętokrzyskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa – p. Andrzeja Bętkowskiego,
b) stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie Przewodniczącego p. Macieja Gawina,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody “Świętokrzyski Anioł Dobroci” oraz przyjęcia Regulaminu w/w Nagrody:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa p. Renaty Janik,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji p. Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Regionalnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do 2025 r.”:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa p. Renaty Janik,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji p. Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Marka Bogusławskiego,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji p. Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Marka Bogusławskiego,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji p. Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Marka Bogusławskiego,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji p. Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 115,49 m2:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Marka Bogusławskiego,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego p. Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Mariusza Goska,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej p. Agnieszki Buras,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Mariusza Goska,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej p. Agnieszki Buras,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Skarżysku- Kamiennej:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Mariusza Goska,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej p. Agnieszki Buras,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Morawicy:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Mariusza Goska,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej p. Agnieszki Buras,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2026”:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Marka Jońcy,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony i Środowiska – wystąpienie Przewodniczącego p. Artura Konarskiego,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umów sprzedaży, nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji zadań Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Marka Jońcy,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy, z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego p. Grzegorza Banasia,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej p. Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 77,4254 ha, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w gminach: Sandomierz, Samborzec i Koprzywnica:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Marka Jońcy,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy, z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego p. Grzegorza Banasia,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej p. Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 16,5389 ha, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w gminie Łubnice, powiat staszowski oraz w gminie Pacanów, powiat buski:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Marka Jońcy,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy, z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego p. Grzegorza Banasia,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej p. Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/554/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Marka Jońcy,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy, z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego p. Grzegorza Banasia,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej p. Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Mariusza Goska,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego p. Grzegorza Banasia,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Buskiemu:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu p. Mariusza Goska,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej p. Agnieszki Buras,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej p. Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa p. Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej p. Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa p. Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów- wystąpienie Przewodniczącej p. Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa p. Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów- wystąpienie Przewodniczącej p. Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość p. Marka Bogusławskiego,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/23/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość p. Marka Bogusławskiego,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość p. Marka Bogusławskiego,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
35. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku.
36. Interpelacje i zapytania radnych.
37. Sprawy różne.
38. Zamknięcie XI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.