Laptop Stojący Na Stole

XLIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

27 stycznia 2022 roku o godzinie 11:00 odbędzie się XLIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym z sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 12. Transmisję z obrad można śledzić w systemie esesja.tv

 1. Otwarcie XLIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 4. Wybór sekretarzy obrad.
 5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały wraz z autopoprawką przewodniczącego Sejmiku uwzględniającą poprawki Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
  2. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
  3. stanowisko Młodzieżowego Sejmiku – wystąpienie wiceprzewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Oskara Frydrycha,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bodzentyn z przeznaczeniem na wsparcie finansowe właścicieli gospodarstwa agroturystycznego w którego skład wchodzą: ,,Kapkazy – Szkoła Wrażliwości” oraz ,,Gliniokół Świętokrzyski” poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji  Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa  Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji  Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały –  wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pawła Krakowiaka,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2016-2020:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  Agaty Binkowskiej,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  Agaty Binkowskiej,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 15. Informacja przewodniczącego i wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie XLIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Z uwagi na stan epidemii obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym. Osoby wyrażające chęć zapoznania się z ich przebiegiem proszone są o kontakt z Kancelarią Sejmiku pod numerami 413421944 lub 413421217 najpóźniej w dniu poprzedzającym termin sesji.  Na stronie internetowej województwa pod adresem: https://www.swietokrzyskie.pro dostępna będzie transmisja online.