prezydium podczas XIV sesji sejmiku

XV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

10 grudnia o godz. 10.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbędzie się XV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, podczas której uroczyście wręczone zostaną Odznaki Honorowe Województwa Świętokrzyskiego oraz stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla studiujących na świętokrzyskich uczelniach Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu.

Porządek obrad:

Część robocza – godz. 10:00

 1. Otwarcie XV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – Andrzeja Prusia.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 4. Wybór sekretarzy obrad.
 5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 8. Wybór komisji skrutacyjnej.
 9. Wybór Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr XI/149/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze zmienionego Uchwałą Nr XIV/195/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/75/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r., w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, będącym Partnerami w projekcie pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2020 roku.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Świętokrzyskiego w Spółce przekształconej „POLREGIO spółka akcyjna”.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Sprawy różne.

Część uroczysta – godz. 13:00 

21. Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych Województwa Świętokrzyskiego.

22. Uroczyste wręczenie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla studiujących na świętokrzyskich uczelniach Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu.

23. Zamknięcie XV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.