XVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego za nami

XVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego za nami

Między innymi o zbliżających się spisach powszechnych, o Programie Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi i wynikach pracy Komisji Rewizyjnej była mowa podczas XVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się pod przewodnictwem Andrzeja Prusia.


Przed rozpoczęciem obrad informację na temat organizacji spisów powszechnych w województwie świętokrzyskim przedstawiła radnym zaproszona na sesję Agnieszka Piotrowska-Piątek, dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach. W roku bieżącym – od początku września do końca listopada będzie przeprowadzany Powszechny Spis Rolny. Natomiast w roku przyszłym – od początku kwietnia do końca czerwca – zaplanowano przeprowadzenie Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań. Będzie on poprzedzony w kwietniu br. spisem próbnym, do którego z województwa świętokrzyskiego wytypowano gminę Wąchock. Poprzedni powszechny spis odbył się 10 lat temu.

– Podczas spisów pytamy o dane, których nie możemy zebrać w inny sposób. To ważne przedsięwzięcie, którego wyniki są przekazywane do Komisji Europejskiej i wykorzystywane przy programowaniu polityki europejskiej, również w obszarze rolnictwa. Z tych danych korzystają różne instytucje, ale również m. in. naukowcy czy przedsiębiorcy przygotowujący analizy strategiczne – mówiła Agnieszka Piotrowska-Piątek. Podkreśliła, że obywatele będą mieli możliwość tzw. „samospisu” w dogodnym dla siebie terminie przez internet, dzięki specjalnej aplikacji.

Radni przyjęli uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 oraz w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. Jak wyjaśniła skarbnik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska, większość zmian jest związana z przesunięciami realizacji zadań na rok bieżący.

Sejmik przegłosował Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok. To dokument programowy wyznaczający politykę województwa wobec organizacji pozarządowych, finansowany z budżetu województwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz z dostępnych funduszy europejskich. Na jego realizację zaplanowano kwotę 4 025 000,00 zł. Środki z programu będzie można pozyskać m. in. na realizację zadań w obszarach podtrzymywania tradycji narodowej, kultury, kultury fizycznej, nauki i oświaty, turystyki czy ochrony i promocji zdrowia, a także profilaktyki uzależnień czy integracji osób niepełnosprawnych.

Sejmik wskazał ponadto przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Przedstawicielem tym będzie wicemarszałek województwa Marek Bogusławski.

Radni przegłosowali także dwa projekty uchwał w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną. Wyniki przedstawiła jej przewodnicząca Agata Binkowska. Pierwsza uchwała dotyczyła wyników kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w przedmiocie gospodarki finansowej szpitala ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu naprawczego. Z wniosków sformułowanych w protokole pokontrolnym wynika m. in., że realizowane w placówce od 2015 roku programy naprawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Zalecono m. in., by w przyszłości programy takie były tworzone przez dyrekcję szpitala w większej kooperacji z Zarządem Województwa i Departamentem Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Należy przy tym zwrócić uwagę, by założenia programów były realne do wykonania. Zespół kontrolny podkreślił, że problemy finansowe placówki, i co za tym idzie konieczność pokrywania straty przez samorząd województwa nie są jedynie skutkiem niewystarczających działań naprawczych czy złego zarządzania. Zespół zgodził się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r., który orzekł o niekonstytucyjności przepisów nakazujących samorządom pokrywać straty szpitali, stwierdzając jednocześnie, że narastanie zadłużenia jednostek ochrony zdrowia ma w dużej mierze przyczyny obiektywne, zewnętrzne, świadczące o wadach mechanizmu finansowania ochrony zdrowia. Druga uchwała dotyczyła przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w zakresie realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych od początku VI kadencji Sejmiku do końca września 2019 r. Komisja skontrolowała kilkanaście wybranych uchwał, do których nie wniesiono żadnych uwag.

Sejmik nie uwzględnił petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego, która wpłynęła pod koniec listopada ub. r. Dotyczyła ona postulatu, aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne oraz aby na terenie szpitali ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Paweł Krakowiak przytoczył uzasadnienie uchwały, z którego wynika, że samorząd województwa nie może wprowadzać aktów prawa miejscowego, które są niezgodne z obowiązującym prawem i naruszałyby zasadę swobody działalności gospodarczej, poprzez odgórną regulację cen. Również jeśli chodzi o opłaty parkingowe, to właściciele nieruchomości gospodarują nimi i ustalają wysokość opłat.