XX Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XX Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W piątek, 5 lutego 2016 roku odbędzie się 20. sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady rozpoczną się o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie XX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Arkadiusza Bąka Przewodniczącego Sejmiku.
2. a) Wręczenie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu.
b) Informacja o Centrum Kultury i Języka Polskiego.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
5. Wybór sekretarzy obrad.
6. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
7. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku z działalności w okresie między sesjami.
9. Informacja  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach na temat stanu bezpieczeństwa na terenach, gdzie zostały zlikwidowane posterunki Policji.  
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku”:
a) wystąpienie Członka Zarządu Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2016 roku w województwie świętokrzyskim:
a) wystąpienie Członka Zarządu Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawienia stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego:
a) wystąpienie Członka Zarządu Agaty Binkowskiej,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii nadanego uchwałą Nr XXI/364/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zmienionego uchwałami Nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Nr XIX/521/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:
a) wystąpienie Członka Zarządu Marka Szczepanika,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na wynajem pomieszczenia o łącznej powierzchni 46 m2 w budynku R szpitala, na okres 3 lat:
a) wystąpienie Członka Zarządu Marka Szczepanika,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach ,,Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”:
a) wystąpienie Członka Zarządu Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej:
a) wystąpienie Członka Zarządu Agaty Bińkowskiej,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2016-2043:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok (3 projekty):  
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwał.
19. Przyjęcie sprawozdania dotyczącego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.
20. Zapytania i interpelacje Radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie XX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.