Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

XXI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W najbliższy poniedziałek, tj. 27 kwietnia o godzinie 12:00 odbędzie się XXI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na stan epidemii koronawirusa posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym. Obrady będzie można śledzić na żywo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=whHtYOEM-_w

Porządek obrad:

– Otwarcie XXI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – Andrzeja Prusia.
– Stwierdzenie kworum.
– Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
– Wybór sekretarzy obrad.
– Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
– Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
– Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z działań podejmowanych w 2019 r. w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 91,27 m² w budynkach wolnostojących, na okres 3 lat.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia Gminy Strawczyn do III okręgu podatkowego.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku nr XIX/244/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku w województwie świętokrzyskim.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Bałtów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Okół, jako działka nr 3594/2 o pow. 0,0826 ha.
– Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego:
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przekształcenia – zmiany strefy krajobrazowej dla działek zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Silnicy objętych Kieleckim Obszarem Chronionego Krajobrazu:
– Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
– Interpelacje i zapytania.
– Sprawy różne.
– Zamknięcie XXI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.