XXXIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XXXIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

16 lipca o godz. 10.00, w sali nr 12 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, odbędzie się XXXIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

W porządku sesji:

1. Otwarcie XXXIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji- głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
4. Wybór sekretarzy obrad.
5. Zapytania i interpelacje Radnych.
6. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku w okresie miedzy sesjami.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020:
– wystąpienie Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
– stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/102/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/627/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator:
– wystąpienie Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
– stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębie 0015 jako działki nr 393/13 o pow. 0, 0094 i nr 393/21 o pow. 0,2051ha:
– wystąpienie Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
– stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
– stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/507/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie: utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach i nadania jej statutu:
– wystąpienie Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
– stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
12.1 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Chęcińsko- Kieleckiego Parku Krajobrazowego,
12.2 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego:
– wystąpienie Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
– stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji w 2012 roku Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczaniu Społecznemu na lata 2006-2013:
– wystąpienie Wicemarszałka Województwa Grzegorza Świercza,
– stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.
14.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
14.1.wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wynajęcie powierzchni 504,80m2 na okres 3 lat,
14.2.wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wynajęcie powierzchni 3.452,05 m2 :
– wystąpienie Wicemarszałka Województwa Grzegorza Świercza,
– stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
– dyskusja,
– głosowanie uchwał.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego:
– wystąpienie Marszałka Województwa Adama Jarubasa,
– stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– dyskusja,
– głosowanie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię:
– wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Marka Bogusławskiego,
– stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 765:
– wystąpienie Członka Zarządu- p. Jan Maćkowiak,
– stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Piekoszów, Gminie Krasocin oraz Gminie Morawica z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych lub planowanych do wykonania w ramach Wieloletniego Programu Kultura+, Biblioteka+, „Infrastruktura Bibliotek”:
– wystąpienie Marszałka Województwa Adama Jarubasa,
– stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028:
– wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
– stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013rok:
– wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
– stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
– dyskusja,
– głosowanie uchwały.
21. Informacja na temat Obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Regionie Świętokrzyskim odbywających się w roku 2013 pod hasłem „ Nie od razu Polskę zbudowano”.
22. Przyjęcie Informacji z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.