XXXIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XXXIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XXXIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 26 sierpnia o godzinie 10.00, w sali nr 12 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

1. Otwarcie XXXIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2. Stwierdzenie kworum
3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji- głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad
4. Wybór sekretarzy obrad
5. Zapytania i interpelacje Radnych
6. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku z działalności w okresie między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania BIO- MED Sp. z o.o. w Kielcach do usunięcia naruszenia prawa polegającego na nieprawidłowym wykonaniu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13.02.2013r., Sygnatura II SA/Ke 779/12, stwierdzającego w części nieważność uchwały Nr XXI/361/12 w sprawie wykonania „ Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego „ 2012-2018 (WPGO):
      a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
      b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
      c) dyskusja,
      d) głosowanie uchwały
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania  „ Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018:
      a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
      b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
      c) dyskusja,
      d) głosowanie uchwały
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXIX/519/13 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2013r ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
      a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Grzegorza Świercza,
      b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
      c) dyskusja,
      d) głosowanie uchwały
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028:
      a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
      b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
      c) dyskusja,
      d) głosowanie uchwały
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok:
      a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
      b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
      c) dyskusja,
      d) głosowanie uchwał
13. Sprawy różne
14. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.