XXXIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XXXIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XXXIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 27 stycznia 2014r. o godzinie 10.00, w sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12.

Porządek obrad:   
1. Otwarcie XXXIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
4. Wybór sekretarzy obrad.
5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
6. Zapytania i interpelacje Radnych.
7. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku z działalności w okresie między sesjami.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 168,20m2  na okres trzech lat:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa- p. Grzegorz Świercz,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń w budynku Szpitala o łącznej powierzchni 42,57m2 z przeznaczeniem na świadczenie usług naprawy i konserwacji sprzętu medycznego oraz trzech miejsc parkingowych, na okres 1 roku:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa- p. Grzegorz Świercz,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce:
a) wystąpienie Członka Zarządu- p. Piotr Żołądek,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Tadeusza Cieślaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „TAMAX” w msc. Sędziszów, ul. Dworcowa 46, dotyczącego ujęcia w uchwale w sprawie wykonania „ Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przy ul. Sportowej 2 w Sędziszowie jako instalacji regionalnej w regionie 3 gospodarki odpadami komunalnymi:
a) wystąpienie Członka Zarządu- p. Piotr Żołądek,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Wywozu Nieczystości Stałych „ Almax” sp. z o.o. w Radomiu, ul. Wrocławska 3, dotyczącego ujęcia w uchwale w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przy ul. Mościckiego43 w Skarżysku- Kamiennej jako instalacji regionalnej w regionie 6  gospodarki odpadami komunalnymi:
a) wystąpienie Członka Zarządu- p. Piotr Żołądek,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalne Centrum Naukowo- Technologiczne w Podzamczu i nadania jej statutu, zmienionej Uchwałami: Nr XXXI/537/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 roku oraz Nr XXXI/557/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013 roku:
a) wystąpienie Członka Zarządu- p. Kazimierz Kotowski,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Apelu  w sprawie uczczenia pamięci  Wincentego Witosa w 140. rocznicę jego urodzin:
a) wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych PSL- p. Kazimierz Kotowski,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa p . Maria Fidzińska- Dziurzyńska,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
17. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa- p. Maria Fidzińska- Dziurzyńska,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwał
18. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2013.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.