XXXV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XXXV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

23 września 2013r. o godzinie 10.00, w sali nr 12 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbędzie się XXXV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Porządek obrad:   

1. Otwarcie XXXV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2. Wręczenie Medalu za Długoletnią Służbę panu Januszowi Łach pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
3. Wręczenie grawertonów laureatom i wyróżnionym w XIII edycji konkursu „ Sposób na sukces”.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji – głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
6. Wybór sekretarzy obrad.

Część I
Ochrona środowiska i środowiskowe aspekty rolnictwa w województwie świętokrzyskim.

7. Wprowadzenie: Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
8. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020):
8.1. Projekt Strategii SPA 2020: Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska,
9. Środowiskowe aspekty rolnictwa województwie świętokrzyskim:
9.1. Rolnictwo ekologiczne,
9.2. Odnawialne źródła energii pochodzenia rolniczego,
9.3. Programy rolno- środowiskowe, Sławomir Neugebauer, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

PRZERWA

10. Jakość powietrza w województwie świętokrzyskim:
10.1. Stan jakości powietrza w województwie świętokrzyskim,
10.2. Raport z realizacji Programów ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego za 2012 rok,
Sławomir Neugebauer,  dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
11. Budynki, które chronią klimat: dr Stanisław Grygierczyk, Park Naukowo- Technologiczny Euro- Centrum  w Katowicach.
12. Ochrona przyrody w województwie świętokrzyskim:
12.1. Lesistość województwa świętokrzyskiego. Edyta Marcinkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
13. Informacja na temat założeń do Narodowego Programu Leśnego: Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa.
14. Gospodarka ściekowa w województwie świętokrzyskim: Edyta Marcinkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
15. Przyjęcie dokumentu końcowego.
a) wystąpienie Członka Zarządu Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały

PRZERWA

Część II – robocza

16. Zapytania i interpelacje Radnych.
17. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
18. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku z działalności w okresie między sesjami.
19. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
19.1. wyznaczenia Konecko- Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
19.2. wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej,
19.3. wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
19.4. wyznaczenia Włoszczowsko – Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
19.5. wyznaczenia Chmielnicko- Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
19.6. wyznaczenia Solecko- Pacanowskiego Obszaru Chronionego  Krajobrazu,
19.7. wyznaczenia Miechowsko- Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
19.8. wyznaczenia Koszycko- Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
19.9. wyznaczenia Jeleniowsko- Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
19.10. wyznaczenia Chęcińsko- Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
19.11.wyznaczenia Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu:
a) wystąpienie Członka Zarządu Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwał
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „ Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2013- 2016 z perspektywą do roku 2020”:
a) wystąpienie Członka Zarządu Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Waśniów:
a) wystąpienie Członka Zarządu Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 57 140 akcji imiennych Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A.:
a) wystąpienie Członka Zarządu Kazimierza Kotowskiego,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXI/372/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji obejmującej lata budżetowe 2012-2013, w ramach zadania pn.: „Dofinansowywanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”:
a) wystąpienie  Wicemarszałka Województwa  Grzegorza Świercza,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajęcie powierzchni pomieszczeń 1.146,99 m2 oraz powierzchni gruntu 45m2 na okres 3 lat:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Grzegorza Świercza,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach nadanego uchwałą Nr XXI/365/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zmienionego uchwałami: Nr XXV/444/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Nr XXXI/553/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Grzegorza Świercza,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Morawica pomocy rzeczowej w formie zestawu sprzętu nagłaśniającego, stanowiącego główną nagrodę w Plebiscycie Moje Innowacyjne Otoczenie –  Moja Innowacyjna Gmina:
a) wystąpienie Członka Zarządu Jana Maćkowiaka,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
27. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie Gminie Wąchock z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji ogólnopolskiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2013 roku:
a) wystąpienie Marszałka Województwa Adama Jarubasa,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
29. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwał
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaniechania wykonania przedsięwzięcia:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c)  dyskusja,
d)  głosowanie uchwały
32. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w:
32.1. Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej oraz gospodarki finansowej i prawidłowości gospodarowania mieniem,
32.2.Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych,
32.3.Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych,
32.4.Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji interpelacji złożonych przez radnych województwa w II półroczu 2012r. i I półroczu 2013r.,
32.5.Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy w przedmiocie działalności statutowej uwzględnieniem przyszłości jednostki:
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grigora Szaginiana,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwał
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Państwa Heleny i Jana Suska na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego:
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grigora Szaginiana,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały
34. Sprawy różne.
35. Zamknięcie obrad XXXV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.