Widok Ogólny Obrad Komisji Rolnictwa I Ocgrony Środowiska

Z obrad Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Obradom Komisji przewodniczył radny Artur Konarski. W posiedzeniu uczestniczył Marek Jońca członek Zarządu Województwa. W związku z trwającą pandemią obrady odbyły się w trybie zdalnym za pośrednictwem telekonferencji.

Na wstępie radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”. Jest to dokument programowy wyznaczający politykę województwa wobec organizacji pozarządowych. Ma na celu kontynuację dotychczasowej współpracy, a także profesjonalizację oraz standaryzację reguł współpracy pomiędzy samorządem województwa a wszystkimi podmiotami, które aktywnie działają na terenie województwa. „Program współpracy… ‘to trwałe wkomponowanie organizacji pozarządowych w strukturę działań samorządu województwa. Włączenie organizacji pozarządowych w definiowanie problemów społecznych umożliwia pełniejsze poznawanie potrzeb mieszkańców województwa, poprawia warunki ich życia daje możliwość poszerzenia aktywności oraz czynnego uczestnictwa w życiu.

Następnie członkowie Komisji przyjęli dwa projekty w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowice na potrzeby realizacji dwóch projektów: „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” oraz „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”.
Jeśli chodzi o projekt pod nazwą „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w uzasadnieniu wniosku wskazano, że w ramach jego realizacji zachodzi konieczność pozyskania wyżej wymienionych nieruchomości, zajętych pod grunty orne, łąki, pastwiska i nieużytki, w celu prowadzenia ochrony czynnej przyrody, związanej między innymi z działaniami w zakresie zachowania siedlisk i gatunków oraz poprawy warunków hydrologicznych śródlądowej delty rzeki Nidy. Ponadto stwierdzono, że środki na ten cel zostały zagwarantowane w budżecie tego projektu, który jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mając na uwadze powyższe okoliczności, zasadnym jest podjęcie uchwały i wyrażenie zgody na nabycie przedmiotowych nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego.
W kwestii nabycia wyżej wspomnianych terenów na potrzeby drugiego projektu „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej” na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije w uzasadnieniu radni wskazali na zaistnienie konieczności pozyskania wyżej wymienionych nieruchomości, zajętych pod grunty orne, łąki, pastwiska i nieużytki, w celu prowadzenia ochrony czynnej przyrody, związanej między innymi z działaniami w zakresie zachowania siedlisk i gatunków oraz poprawy warunków hydrologicznych śródlądowej delty rzeki Nidy. Ponadto stwierdzono, że środki na ten cel zostały zagwarantowane w budżecie tego projektu, który jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mając na uwadze powyższe okoliczności, zasadnym jest podjęcie uchwały i wyrażenie zgody na nabycie przedmiotowych nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego.

Następnie radni przyjęli „Informację o opłatach środowiskowych za 2020 rok”. Marszałek Województwa realizuje zadania województwa z zakresu weryfikacji i redystrybucji opłat środowiskowych w kwocie ok. 50 mln zł. rocznie: za korzystanie ze środowiska, usunięcie drzew i krzewów, za produkty, na publiczne kampanie edukacyjne, za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, nieodebranej opłaty depozytowej, rejestrowych i rocznych oraz recyklingowych.

Na każdy okres programowania Komisja Europejska przygotowuje strategiczne programy działania w zakresie rolnictwa i ekologii. Dotychczas realizowane były:

  • Plan działania na rzecz rozwoju zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym,
  • Strategia zrównoważonego rozwoju 2030,
  • Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r.
  • Obecnie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 przyjęto 3 dokumenty wyznaczające kierunki działań, tj.:
  • Europejski Zielony Ład,
  • Strategia na rzecz różnorodności biologicznej,
  • Strategia „Od pola do stołu”.

Podczas obrad Komisji na początku został omówiony program z pierwszej grupy zielone zamówienia w odniesieniu do gospodarki o obiegu zamkniętym.
Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej zielone zamówienia publiczne stanowią proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku.

Zielone zamówienia publiczne mogą odegrać dużą rolę nie tylko w likwidowaniu problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, ale także w rozwoju innowacji w gospodarce zapewniając racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Mogą być także istotnym czynnikiem w kształtowaniu produkcji żywności o wysokiej jakości. Są jedną z istotnych narzędzi prawa, które mogą bezpośrednio wpływać na ochronę środowiska oraz inicjowanie rozwoju innowacyjnej gospodarki, w tym rolnictwa ekologicznego, w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym. Konieczne jest jednak nieustanne budowanie świadomości na temat polityki zielonych zamówień publicznych i korzyści płynących z jej stosowania.

W drugiej grupie omawianych przez radnych programów znalazła się Strategia „Od pola do stołu”.
Strategia ta jest elementem Zielonego Ładu. Uwzględnia ona w kompleksowy sposób wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi i podkreśla znaczenie związków między zdrowiem ludzi, zdrowiem społeczeństwa i zdrowiem planety. Strategia zakłada bardzo ambitne cele, takie jak: redukcja zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów, zwiększenia udziału rolnictwa ekologicznego. Realizacja tych założeń wymagać będzie wielorakich dostosowań technologicznych, głównie o charakterze inwestycyjnym, wymagających szerokiego transferu nowej wiedzy, a przede wszystkim wysokich kosztów dostosowawczych.

W podsumowaniu radni podjęli dyskusję na temat obecnego stanu polskiego rolnictwa i jego perspektyw.

Galeria zdjęć