Radni Banas I Koza Głosują Nad Uchwałą

Z obrad komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Pod przewodnictwem radnego Grzegorza Banasia obradowała komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. W posiedzeniu udział wzięli  marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie województwa świętokrzyskiego: Marek Bogusławski i Renata Janik oraz członkowie Zarządu: Tomasz Jamka i Marek Jońca.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie, w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia dotychczasowej umowy najmu. Teren ten będzie użytkować Państwowe Gospodarstwo Leśne  Lasów Państwowych z oddziałem w Radomiu. Sprawa  stanęła na komisji po raz drugi.  Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zapewnił, że Lasy Państwowe przeznaczą 100 tys. zł na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego i budynek socjalny dla pilotów. Na terenie lotniska znajduje się samolot gaśniczy do gaszenia pożarów lasów.

Radni przyjęli również informacje przygotowane przez skarbnik województwa Marię Fidzińską- Dziurzyńską o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2021-2041  i o przebiegu wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku.

Z przygotowanej dla radnych prezentacji wynika, że dochody budżetu w I półroczu wyniosły 351 milionów zł, wydatki – 233 mln. zł. Na transport i łączność wydano przeszło 91 mln. zł. Na oświatę przeznaczono do końca czerwca – 16 mln zł, co stanowi 42% wykonania planowanego budżetu. Na ochronę zdrowia poszło w I półroczu – prawie 15 mln. zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – przeszło  24 mln. zł. Wydatki na zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID -19 za I półrocze wyniosły  ponad 11 mln. zł. Jesteśmy również jednym z najmniej  zadłużonych województw w Polsce.

Przyjęto również informacje:  o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2021 roku oraz dotyczącą Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.

Wszystkie opiniowane w przebiegu obrad komisji uchwały będą rozpatrzone przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podczas najbliższego posiedzenia, które zaplanowano na 28 września.

Galeria zdjęć