Widok Na Prezydium Sejmiku

Z obrad Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek 27 maja br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga odbyła się III sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którą prowadził przewodniczący Sejmiku Andrzej Bętkowski. Radni przyjęli Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2023 rok, wyrazili zgodę na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy z Uzdrowiskiem Busko – Zdrój S.A. na realizację inwestycji obejmującej lata budżetowe 2024-2025 w ramach zadania pn: “Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”. Sejmik dokonał również wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego IV kadencji. W związku z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego, działacze samorządowi z wieloletnim stażem pracy na rzecz rozwoju samorządu otrzymali listy z podziękowaniami.

Podczas obrad radni Sejmiku głosowali za przyjęciem Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2023 rok, którego tekst przedstawiła marszałek województwa Renata Janik. Przyjęto także „Raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok”, zaprezentowany przez wicemarszałka Marka Bogusławskiego.

W trakcie sesji radni dyskutowali nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy z Uzdrowiskiem Busko-Zdrój S.A. na realizację inwestycji obejmującej lata budżetowe 2024 – 2025 w ramach zadania pn: “Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.

27 marca 2024 r. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku na realizację zadań m.in. w zakresie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Na mocy tej uchwały dofinansowanie zostało przyznane między innymi dla Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. na realizację inwestycji obejmującej nadbudowę, przebudowę budynku Sanatorium „Oblęgorek” wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pokoje pobytowe oraz rozbudowę budynku o szyb windowy.

Wartość szacunkowa inwestycji to kwota ok. 2,8 mln zł. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania przyznał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości ok. 836 tys. zł. Realizacja inwestycji została zaplanowana w latach 2024 -2025.

Sejmik wyznaczył przewodniczącego Andrzeja Bętkowskiego do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W drodze głosowania projektu uchwały Sejmik zdecydował o udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego (Kielce, Chęciny, Nowiny) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania pod nazwą „Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni”. Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci są jednymi z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych w województwie świętokrzyskim, stąd radni Sejmiku uznali, że zasadnym jest udzielenie pomocy finansowej tym jednostkom samorządu terytorialnego na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego. Według uchwały gmina Chęciny ma otrzymać 32 343 złotych wsparcia, gmina Kielce – 23 722 złotych, a gmina Nowiny – 4 992 złotych.

Sejmik przyjął proponowane zmiany w uchwale budżetu województwa świętokrzyskiego na 2024 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040.

Radni Sejmiku dokonali wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego IV kadencji.

W związku z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego, przypadającego na 27 maja, obecni na sesji Sejmiku Województwa działacze samorządowi z wieloletnim stażem pracy na rzecz rozwoju samorządu województwa (3, 4 oraz 5 kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego) otrzymali listy z podziękowaniami.