Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa

W Warszawie przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk będzie uczestniczył w 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

„Polityka spójności a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania”  – to tytuł dwudniowej V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Procesy transformacji obszarów wiejskich”. W spotkaniu w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach k. Staszowa weźmie udział marszałek Adam Jarubas.
Począwszy od okresu przedakcesyjnego, w Polsce realizowane są liczne przedsięwzięcia, które mają zmniejszyć różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy najlepiej i gorzej rozwiniętymi obszarami kraju (główny cel polityki spójności). Osiąganie celów tej polityki w skali kraju przynosi pewne efekty, również na obszarach wiejskich. Jednak poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, szczególnie w skali regionów i stref lokalnych w dalszym ciągu jest silnie zróżnicowany, przy czym obszarów tracących jest znacznie więcej niż zyskujących. Warto wskazać przyczyny utrzymującego się zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, ocenić działania i inicjatywy uruchamiające procesy wzrostu na wsi, wyznaczyć obszary sukcesu rozwojowego i strefy rozwijające się wolniej. Należy również określić jakie przedsięwzięcia, podejmowane w przyszłości, mogą być skuteczne w wyrównywaniu poziomu rozwoju wsi. Organizatorami konferencji są: KPZK PAN wspólnie z Instytutem Geografii UJK. Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IGiPZ PAN.

 W Muzeum Dialogu Kultur członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski uczestniczy w Forum NGO „Świętokrzyskie – Podole 2013”. Tematem przewodnim spotkania jest Partnerstwo Wschodnie w perspektywie współpracy polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych. Do udziału w wydarzeniu zaproszono 30 ukraińskich i 30 polskich organizacji. W ramach Forum zaplanowano trzy panele tematyczne:
−wystąpienie ekspertów nt. Partnerstwa Wschodniego w perspektywie współpracy polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych,
−prezentacje polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych,
−dyskusja i wymiana doświadczeń, przykłady zrealizowanych projektów.

W Kieleckim Parku Technologicznym Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa weźmie udział w uroczystej inauguracji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim. Projekt realizowany jest przez Świętokrzyskie Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa uczestniczył będzie w XI Posiedzeniu Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Tematem przewodnim spotkania będzie Regionalna Strategia Innowacji – zaktualizowana i oddana do konsultacji społecznych.