Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 10 LIPCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 10 LIPCA

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona wpisaniu kopalni neolitycznych w Krzemionkach na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzja o wpisaniu na listę zapadła podczas ostatniej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kopalnie, które aplikowały o wpis, zostały pozytywnie ocenione i jako pierwsze w naszym regionie dołączą do 16 takich zabytków w Polsce. W spotkaniu w ministerstwie uczestniczył marszałek Andrzej Bętkowski.

***

Kolejny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, tym razem z dziedziny opieki medycznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, zostanie ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas dzisiejszego posiedzeniu Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął regulamin konkursu. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 9 mln 250 tys. zł.

Wśród możliwych do sfinansowania przedsięwzięć, mających na celu rozwój opieki medycznej w sferze zdrowia psychicznego w regionie, są m. in. rozwijanie opieki domowej nad osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, tworzenie dziennych oddziałów psychiatrycznych w szpitalach, a także zakładanie hosteli dla osób wymagających wsparcia. Ogłoszenie konkursu nastąpi 11 lipca 2019 r., a miesiąc później zacznie się nabór projektów, który zakończy się w pierwszej dekadzie września.

Projekt „Opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi z powodu zaburzeń psychicznych lub uzależnień” Podziałanie 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” Termin naboru projektów: 12.08 – 06.09.2019 r. Kwota do wykorzystania na dofinansowanie projektów: 9,25 mln zł Wkład własny: 7,5 % Cross-financing: 10%

Konkurs umożliwia rozwijanie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi z powodu zaburzeń psychicznych lub uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Realizując projekty, można będzie m. in. pokryć koszty opieki nad tymi osobami w warunkach domowych, w zastępstwie za członków rodzin. Konkurs przewiduje również wsparcie psychologiczne i szkoleniowe dla osób, które na co dzień zajmują się chorymi członkami swoich rodzin. W projektach będzie można tworzyć od podstaw lub rozwijać działalności istniejących, dziennych psychiatrycznych oddziałów (ogólnych) oraz zespołów leczenia środowiskowego (leczenie w warunkach domowych). Projekty mogą także przewidywać tworzenie i wspieranie działalności hosteli lub podobnych, niewielkich placówek, w których osoby z zaburzeniami psychicznymi lub różnego rodzaju uzależnieniami będą mogły znaleźć schronienie oraz fachową opiekę medyczną. Autorami projektów mogą być różne podmioty, m. in. placówki medyczne, samorządy lub organizacje pozarządowe, wspierające osoby z zburzeniami psychicznymi lub uzależnieniami.

Wkład własny Wkład własny w projektach może być wnoszony w formie pieniężnej (finansowanie wybranych wydatków w projekcie) oraz niepieniężnej (np. użyczenie sal na potrzeby realizacji projektu, praca wolontariuszy itd.). W każdym konkursie istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego ze środków PFRON pod warunkiem, że projektodawcą jest organizacja pozarządowa i 100% grupy objętej wsparciem w projekcie stanowią osoby niepełnosprawne lub ich otoczenie.

Więcej informacji: www.rpo-swietokrzyskie.pl Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Punkt Kontaktowy: tel. 41 34 98 923, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl