Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 11 KWIETNIA

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach (godz. 11.00) marszałek Andrzej Bętkowski będzie gościem konferencji prasowej. Podczas spotkania po raz pierwszy zaprezentowane zostaną trzy duże projekty inwestycyjne, które realizowane będą na terenach zlokalizowanych wokół Centrum Kulturowo – Archeologicznego w Nowej Słupi.

1. „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturowej”.

Projekt zakłada rozbudowę i przebudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi, a także przygotowanie nowych ekspozycji, które mają zapewnić poznawanie historii pradawnych hutników poprzez scenografię, multimedialne i interaktywne instalacje, bazujących na potencjale endogenicznym obszaru. W wyniku realizacji prac budowlanych obiekt zyska większą powierzchnię zabudowy, która przełoży się na poprawę przestronności budynku. Ponadto w wyniku zaplanowanych prac przewidziano zadania dotyczące zwiększenia efektywności cieplnej budynku oraz przystosowania budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano ponadto uporządkowanie terenu wokół budynku oraz wymianę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W ramach projektu powstaną nowe produkty turystyczne: ścieżka edukacyjna, przy zastosowaniu nowoczesnych technik, kino 3D, całoroczne warsztaty archeologiczne, fontanna. Potencjałem Gminy Nowa Słupia jest występująca w regionie ruda żelaza i wynikające z jej wykorzystania dziedzictwo historyczne i kulturowe, jako zasób endogeniczny, kluczowy do rozwoju funkcji turystycznej, powstawania nowych miejsc pracy i wzrostu dochodów mieszkańców. W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki: wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] 6 szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1szt. Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych 1szt.

Całkowita wartość projektu 10 244 916,00 zł Dofinansowanie 7 079 820,00 zł

Wkład własny 3 165 096,00 zł

Okres realizacji projektu od 15.01.2018r. do 31.03.2021

2. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia ”. Beneficjent: Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”

Koszt całkowity inwestycji wynosi 21 256 325,61 zł

Dofinansowanie 13 161 748,07 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 12 856 617,68 zł

Przedmiotem projektu jest rozbudowa amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w celu rozszerzenia działalności kulturalnej i turystycznej gminy Nowa Słupia. Zadaniem Parku będzie ochrona i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa związanego z wielowiekową transmisją lokalnej spuścizny. Park ukazywał będzie szeroki kontekst kulturowy, w aspekcie prezentacji wielu lokalnych legend, baśni i mitów oraz ich nawiązania do bogatej i ciekawej historii Gór Świętokrzyskich. W swoim kształcie będzie, szeroko pojętą realizacją programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest wsparcie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania. Park Dziedzictwa tworzył będzie w przyszłości jeden z obiektów wchodzących w skład Świętokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki.

Obiekt skupiał będzie bogactwo lokalnego – materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa ciekawej historii Gór Świętokrzyskich. Prezentowane będzie w nim szerokie kompendium Legend Świętokrzyskich w formie skierowanej do odbiorcy w różnym wieku. Prezentowana tematyka będzie miała charakter uzupełnienia faktów i dziejów regionu z wykorzystaniem potencjału legendo twórczego w myśl stwierdzenia Gustawa Le Bona „Legendy nie są córkami logiki, ale są królowymi historii”. Edukacja poprzez poznawanie przeszłości zobrazowanej przez mity, baśnie i legendy związane z miejscem ich prezentowania, pozwala poza podstawową jej funkcją budować lokalną tożsamość kulturową. Adresatami programu realizowanego w Parku Dziedzictwa będą: dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież, studenci, lokalne społeczeństwo, nauczyciele, miłośnicy historii.

3. Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Planowane Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie nowoczesnym ośrodkiem odgrywającym kluczowa rolę w edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz zapewnieniu najważniejszych potrzeb turystycznych zwiedzających Góry Świętokrzyskie i park narodowy. Edukacja prowadzona będzie poprzez wystawę stałą, różnorodne zajęcia edukacyjne i konferencje prowadzone w module edukacyjno – konferencyjnym. Oprócz tego turysta znajdzie skorzysta z informacji turystycznej, będzie mógł zakupić regionalne pamiątki i wydawnictwa edukacyjno – krajoznawcze. Nowoczesny budynek będzie obiektem przyjaznym dla środowiska, energooszczędnym, wykorzystującym nowoczesne źródła ogrzewania. Budynek swoim wyglądem będzie nawiązywał do lokalnego krajobrazu świętokrzyskich pól – pasiaków, będzie posiada zielonych dach, który posłuży jako taras widokowy. Szacowany koszt przedsięwzięcia to około 40 mln zł. Świętokrzyski park Narodowy planuje pozyskanie pieniędzy z funduszy zewnętrznych np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.