Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 3 LIPCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 3 LIPCA

Umowy o powierzenie grantów w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, Działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój podpisali dzisiaj marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. Wartość dofinansowania unijnego to ponad 5 mln złotych. Uroczystość odbyła się podczas posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego.

Głównym założeniem projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” jest realizacja minimum 5 modeli kształcenia praktycznego w miejscu pracy oraz przyznanie na ten cel grantów. Innowacją w projekcie jest przeniesienie minimum 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół zawodowych do przedsiębiorstw, w celu dostosowania umiejętności uczniów do wymagań rynku pracy.

– W ramach II naboru do Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, wpłynęły 3 wnioski o przyznanie grantu. Wszystkie zostały pozytywnie ocenione i otrzymały w sumie dofinansowanie w wysokości 5 017 753, 00 zł. Projekty dotyczą kształcenia w zawodach deficytowych jak mechatronik czy profesje związane z gastronomią. Korzyści będą mieć i pracodawcy, którzy mogą sobie wykształcić pracowników, i uczniowie, którzy mają płatną praktykę, po której łatwiej będzie znaleźć zatrudnienie – mówi wicemarszałek Renata Janik.

Pieniądze otrzymali: Zespół Szkół nr 1 w Opatowie z grantem pn. „Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim – ver.2.0”, Agencja Rozwoju Regionalnego ze Starachowic z grantem pn. „Innowacyjny model kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu kieleckiego” oraz Niepubliczne Technikum Zawodowe i Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ ZDZ w Kielcach z grantem pn. „Dualny model 3D- Doradztwo, Doskonalenie, Doświadczenia”.

W ramach grantów wsparciem objętych będzie 210 uczniów i uczennic uczęszczających do 8 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy będą odbywać kształcenie praktyczne w 40 przedsiębiorstwach z naszego regionu.

Komitet Sterujący ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego działa w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem szkolenia zawodowego – Berufsförderungsinstitut Burgenland (BFI) w Oberwart (Austria), w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Członkami Komitetu są przedstawiciele instytucji oświatowych i edukacyjnych oraz przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego reprezentujący kluczowe branże. W składzie Komitetu są także przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Rolą Komitetu jest monitorowanie i wspieranie działań realizowanych w ramach grantów, celem wypracowania Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego.

***

Wicemarszałek Renata Janik jest gościem spotkania konsultacyjnego z ekspertem ds. modelu oraz specjalistą ds. e-edukacji w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

Celem spotkania jest przedstawienie założeń MODELU KOOPERACJI dla gmin wiejskich (zasad kooperacji, efektywnej współpracy, reguł prowadzenia pracy MODELEM) i roli animatorów oraz wojewódzkich podmiotów sektorowych w Projekcie.