Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 3 LUTEGO

Planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososinie, na terenie gmin: Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn” dotyczyć będzie spotkanie w urzędzie marszałkowskim (godz. 10.30) z udziałem Marka Jońcy, członka Zarządu Województwa. Do udział w spotkaniu zaproszeni zostali: Małgorzata Sikora – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Henryk Kaczmarski – Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach, Mirosław Gębski – Starosta Kielecki, Irena Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno, Zbigniew Piątek – Wójt Gminy Piekoszów, Tadeusz Tkaczyk – Wójt Gminy Strawczyn.

Inwestycja pn. ,,Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososinie, na terenie gmin: Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn” ujęta jest w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 roku. Obecnie trwają prace nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczące opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego, gdzie zbiornik ujęto jako inwestycję/zadanie wynikające z programów krajowych. W celu przyspieszenia prac związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, rozważenia wymaga zbycie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości, na których inwestycja ma powstać. Obecnie właścicielem nieruchomości składających się z 24 działek o łącznej powierzchni 8, 3499 ha, położonych w obrębie Fanisławic (gm. Łopuszno) i Korczyna (gm. Strawczyn) jest województwo świętokrzyskie. Do dnia 27 września 2019 roku pozostawały one w trwałym zarządzie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. 1 stycznia 2018 powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które przejęło zadanie inwestycyjne po likwidacji Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.