Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 7 LISTOPADA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 7 LISTOPADA

W Urzędzie Marszałkowskim marszałek Andrzej Bętkowski spotkał się z uczniami klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Żołnierzy 4pp „Czwartaków”. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Lekcja ekologii i lokalnego patriotyzmu”. Marszałek wręczył także dzieciom upominki oraz flagi.

***

Z udziałem wicemarszałek Renaty Janik i członków Zarządu Województwa Mariusza Goska i Marka Bogusławskiego obradować będą Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Edukacji, Kultury i Sportu; Budżetu i Finansów oraz Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą; Rolnictwa. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 8:30 (sala 202, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego). Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej; przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Informacja Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki na temat planowanych przedsięwzięć w zakresie edukacji i turystyki.
 7. Informacja na temat stanu zaawansowania przygotowań do remontu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z uwzględnieniem źródeł finansowania.
 8. Informacja na temat stanu zaawansowania prac przy adaptacji sali w Wojewódzkim Domu Kultury pod potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

 

Komisja Budżetu i Finansów, godz. 11:30 (sala 202, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego). Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych udziałów, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2021.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2019 i 2020 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o powierzchni 0,4324 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Ożarów, w obrębie Maruszów.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, godz. 14:00 (sala 202, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego). Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/328/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008r. w sprawie ustanowienia nagrody Świętokrzyskiej Victorii, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/652/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych udziałów, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
  o powierzchni 0,4324 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Ożarów, w obrębie Maruszów.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Małopolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sędziszów – Kraków, na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa świętokrzyskiego.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań mających na celu uporządkowanie kwestii korzystania z nieruchomości w Masłowie.

***

W Suchedniowie odbędzie się 2. Konwent Informatyków Polski Wschodniej. Gościem wydarzenia będzie Marek Jońca, członek Zarządu Województwa. Konwent Informatyków Polski Wschodniej to konferencja, która skupia osoby kierujące działami IT z administracji publicznej z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Dwudniowe spotkanie ma na celu prezentację dobrych praktyk w zakresie IT w urzędach, wymianę doświadczeń, a także promocję najlepszych rozwiązań informatycznych w instytucjach publicznych.

Organizatorem konferencji jest Miesięcznik „IT w Administracji”.