Z prac Zarządu i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W Tarłowie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami samorządu gminnego oraz sołtysami i członkami rad sołeckich poświęconemu nowej perspektywie unijnej na lata 2014 – 2020.

W Wojciechowicach Kazimierz Kotowski będzie gościem posiedzenia XXXVII sesji Rady Gminy. W tematyce obrad m. in.:
− przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2013 w gminie Wojciechowice,
− przedstawienie informacji na temat realizacji zadań w gospodarce śmieciowej,
− raport z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013,
− podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020; zmian w budżecie gminy Wojciechowice; wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015r środków stanowiących fundusz sołecki; przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2014r.

                                                                       ***

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczy w posiedzeniu grupy roboczej reprezentującej województwa RP ds. przewozów regionalnych.

Sobota, 1 marca
Na zaproszenie Okręgu Świętokrzyskiego „Jodła” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Grzegorz Świercz uczestniczyć będą w Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów Kół z terenu województwa świętokrzyskiego.

1 marca w Kielcach odbędą się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach wezmą udział wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie gościem odbywających się w Woli Morawickiej, Rakowie i Wolicy (niedziela) walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych Ochotniczych Straży Pożarnych.

 Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk weźmie udział w uroczystościach z okazji Dnia Kobiet w gminie Czarnocin oraz Gabułtowie, gm. Kazimierza Wielka.

Źródło: Biuro Prasowe UM