Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa uczestniczyła w posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

W tematyce obrad m. in. omówienie stanu realizacji projektu, w tym zagadnień dotyczących funkcjonowania Systemu Dziedzinowego oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów, a także działań w ramach Grupy Doradczej ds. rozwoju Systemu Dziedzinowego „PUMA”.

Z udziałem Agaty Binkowskiej, członka Zarządu Województwa obradować będzie także Komitet Sterujący Projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. W tematyce posiedzenia:
− informacja o stanie realizacji Projektu SIPWŚ,
− zakup dodatkowego sprzętu komputerowego na potrzeby użytkowników systemu SIPWŚ – Partnerów Projektu,
− akademia SIPWŚ – organizacja i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla wszystkich Partnerów Projektu w zakresie obsługi i stosowania systemu SIPWŚ do realizacji zadań własnych gmin, powiatów i województwa,
− utrzymanie i rozwój systemu SIPWŚ z wykorzystaniem środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Biuro Prasowe UM