Marszałek Województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski Przy Mównicy

Zakończono prace nad konsultacjami projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

929 uwag zgłoszono do projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. – Przygotowujemy ten dokument na dziesięć najbliższych lat, tak aby stanowił on punkt wyjścia do opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego na nową unijną perspektywę finansową, w którą wchodzimy od 2021 r. – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.


W toku konsultacji społecznych projektu Strategii, które trwały do końca września, uwagi nadesłało 160 podmiotów, głównie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, reprezentantów strony rządowej oraz biznesu. Najwięcej wniosków i postulatów odnosiło się do terytorialnego wymiaru dokumentu. Uwagi dotyczyły przede wszystkim dołączenia gmin do wyznaczonych w projekcie dokumentu Obszarów Strategicznej Interwencji.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ostatecznie zaakceptował następujące zmiany: do Obszaru Strategicznej Interwencji Obszar Uzdrowiskowy dołączono gminę Pińczów, do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz – gminę Dwikozy, zaś do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy gminy: Mirzec, Brody, Kunów, Suchedniów, Bałtów, Ćmielów. W Strategii zawarty zostanie również zapis o tym, że zawiązane partnerstwa samorządów terytorialnych mogą być podstawą dla wykorzystania środków zewnętrznych w kolejnych latach w ramach różnych instrumentów współpracy terytorialnej.

– Jestem zbudowany aktywnością wszystkich środowisk, które uczestniczyły w konsultacjach – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Będziemy starali się tak określić cele Strategii, żeby dawało to szansę już w trakcie jej realizacji na pewne modyfikacje. Wydarzenia ostatnich miesięcy związane z pandemią koronawirusa pokazują, że nieoczekiwane sytuacje wymagają nadzwyczajnych i szybkich działań.

Marszałek Bętkowski dodaje, że wiele uwag zgłoszonych do projektu Strategii dotyczyło również gospodarki, środowiska, polityki społecznej, edukacji, energetyki, infrastruktury i transportu, kultury, turystyki oraz zdrowia.

– Strategia to odpowiedź naszego samorządu na wyzwania, przed którymi stoi region, naszym zamierzeniem jest zawarcie w niej spójnego planu działania do 2030 r. – mówi Andrzej Bętkowski. – Dokument ten będzie miał również kluczowe znaczenie dla przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego na zbliżającą się perspektywę finansową Unii Europejskiej. Dlatego tak ważna była twórcza dyskusja na temat ostatecznego kształtu Strategii.

Ostatecznie spośród zgłoszonych 929 uwag – w przypadku 299 dokonano korekty lub uzupełnienia w zapisach projektu Strategii, zaś 160 – dokonano częściowych zmian w zapisach projektu dokumentu. Pozostałe uwagi najczęściej wykraczały poza przyjęty w planowaniu strategicznym poziom szczegółowości, dotyczyły postulatów mających już swoje odzwierciedlenie w zapisach projektu Strategii lub stanowiły zbyt szczegółowe rozwinięcie tematyki zawartej w zapisach projektu Strategii.

– Strategia jest obecnie aktualizowana zgodnie z przyjętymi uwagami, chcemy by był to dokument przejrzysty oraz spójny, w sposób kompleksowy określający cele i kierunki rozwoju regionu – zaznacza marszałek województwa.