Dsc 1685

Zapraszamy na spotkanie informacyjne – jak efektywnie realizować i rozliczać projekty EFS w ramach RPOWŚ 2014 – 2020?

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Praktyczne aspekty realizacji i rozliczania projektów w ramach Priorytetów 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020”. Spotkanie będzie dotyczyło kluczowych zasad rozliczania i realizacji projektów ze sfery edukacji, włączenia społecznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Do udziału zapraszamy przedstawicieli instytucji aktualnie realizujących bądź przygotowujących się do realizacji projektów EFS.


Zaplanowano dwie edycje spotkania, w związku z tym, podczas zgłaszania udziału, prosimy o wybór jednego z dwóch dostępnych terminów: 28 czerwca 2018 r. lub 17 lipca 2018 r. Każdorazowo spotkanie odbędzie się o godz. 10.00, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13.

Podczas obu edycji spotkania pracownicy Departamentu Wdrażania EFS zaprezentują identyczne treści merytoryczne (zgodnie z załączonym programem), dotyczące:
– kluczowych aspektów sporządzania wniosku o płatność w ramach systemu SL 2014,
– realizowania budżetu projektu zgodnie z założeniami z wniosku o płatność, zlecania usług i zatrudniania personelu, raportowania postępu finansowego oraz dokonywania zmian w budżecie projektu,
– monitorowania oraz raportowania wskaźników w projektach EFS w kontekście aktualnych regulacji prawnych, w tym Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
– praktycznych rekomendacji, sprzyjających efektywnej, zgodnej z harmonogramem realizacji projektów – na podstawie dotychczasowych doświadczeń Departamentu Wdrażania EFS oraz realizatorów projektów.

Każde ze spotkań będzie również okazją do indywidualnego zadawania pytań i rozstrzygania wątpliwości, dotyczących spraw istotnych z punktu widzenia beneficjentów realizujących projekty EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Zgłoszenia do udziału w wybranej edycji spotkania informacyjnego przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, tel. (41) 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– wskazanie terminu, którego dotyczy zgłoszenie,
– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,
– nazwę instytucji,
– kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Dodatkowo w przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w spotkaniu (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie informacji w tej sprawie.

Program_Realizacja_i_Rozliczanie_Projektow_EFS_28_VI_lub_17_VII_2018