Szkolenie Zdjęcie Przykładowe

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących profilaktyki chorób zawodowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty, dotyczące praktycznych aspektów tworzenia projektów prozdrowotnych dla świętokrzyskich pracowników. Spotkanie, zaplanowane na piątek 21 lutego br., będzie poświęcone dwóm aktualnie ogłoszonym konkursom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020.

Warsztaty odbędą się 21 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 53 (V piętro).
Spotkanie będzie dotyczyło dwóch aktualnie trwających konkursów z Poddziałania 8.2.1 RPO „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej”. Planowane, łączne dofinansowanie projektów w ramach obu naborów to prawie 5 milionów złotych.

Konkursy dotyczące „eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy” dają szansę na zaplanowanie dla pracowników zróżnicowanego wachlarza działań prozdrowotnych. Można między innymi wykupić pakiet dodatkowych świadczeń medycznych, zorganizować zajęcia edukacyjne na terenie zakładu pracy (w tym np. warsztaty radzenia sobie ze stresem, profilaktyki chorób układu krążenia, profilaktyki uzależnień, itp.), sfinansować różnego rodzaju formy aktywności ruchowej dla pracowników (np. siłownia, basen), zatrudnić fizjoterapeutów i rehabilitantów, itp. Możliwe jest nawet zorganizowanie punktu medycznego na terenie zakładu pracy, zorganizowanie leczenia sanatoryjnego, a także doposażenie stanowisk pracy w celu zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obu konkursów będzie prowadzony przez DW EFS od 24 lutego do 13 marca br. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są na portalu RPOWŚ 2014-2020.
Formuła warsztatów przewiduje:
– odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie,
– prezentację regulaminów konkursów z Poddziałania 8.2.1,
– omówienie przez ekspertów z Komisji Oceny Projektów Departamentu Wdrażania EFS przebiegu oraz kryteriów oceny projektów,
– przedstawienie zasad tworzenia budżetu projektu.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, tel. (41) 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,
– nazwę instytucji,
– kontakt telefoniczny.

W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie informacji w tej sprawie.
Informujemy, iż dane osobowe uczestników warsztatów, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ.