Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPO WŚ 2014-2020, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPO WŚ 2014-2020, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego

Bezpłatne warsztaty, organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczyć będą konkursu z Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” RPO WŚ 2014-2020, a więc projektów z zakresu opieki medycznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi lub osobami uzależnionymi. Nabór wniosków rozpoczął się 12 sierpnia i będzie trwał do 6 września br. Warsztaty odbędą się 22 sierpnia, w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 53 (V piętro).

Konkurs z Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” umożliwia zdobycie dofinansowania na rozwijanie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi (zależnymi) z powodu zaburzeń psychicznych, uzależnienia od alkoholu lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Projekty mogą przewidywać m. in.:
– tworzenie oraz wsparcie działalności oddziałów dziennych psychiatrycznych (ogólnych), zespołów leczenia środowiskowego (domowego), hosteli oraz innych ośrodków opieki pozaszpitalnej;
– zapewnienie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin oraz wsparcie psychologiczne i szkolenia dla opiekunów;
– przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, a także doradztwo oraz szkolenia z zakresu obsługi tego sprzętu;
– teleopiekę medyczną.
Planowana wartość dofinansowania projektów w konkursie to ponad 9,2 mln zł. Departament Wdrażania EFS prowadzi nabór wniosków od 12 sierpnia do 6 września 2019 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są na portalu RPOWŚ 2014-2020 w ogłoszeniu o konkursie z Poddziałania 9.2.3.
Formuła warsztatów przewiduje:
– szczegółowe omówienie zapisów regulaminu konkursu z Poddziałania 9.2.3,
– omówienie kryteriów i przebiegu oceny projektów oraz przedstawienie praktycznych zaleceń, dotyczących tworzenia wybranych zapisów w projektach,
– przedstawienie zasad tworzenia budżetu projektu,
– odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie.
Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, tel. (41) 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,
– nazwę instytucji,
– kontakt telefoniczny.
W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie niezbędnych informacji w tej sprawie.