Młoda Kobieta Obsługuje Szilierkę

Zaproszenie na webinarium dotyczące tworzenia projektów dla szkół zawodowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na spotkanie on-line dotyczące praktycznych aspektów tworzenia projektów wspierających szkolnictwo zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Szkolenie odbędzie się 6 października 2020 r., w godz. 10.00 – 14.00.

Spotkanie będzie poświęcone dwóm konkursom z Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” RPOWŚ 2014-2020. Umożliwiają one m.in. realizację staży i praktyk zawodowych oraz specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych i doradztwa zawodowego dla uczniów, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli, zakupy nowoczesnego wyposażania dla szkolnych pracowni.

Jeden z konkursów daje możliwość złożenia projektów tzw. „ryczałtowych”, których wartość dofinansowania unijnego nie przekracza 100 tys. euro, drugi – dotyczy projektów powyżej 100 tys. euro i tego typu projekty będą rozliczane według wydatków rzeczywiście poniesionych. Planowane, łączne dofinansowanie projektów w ramach obu konkursów to 6,2 mln zł. Nabory będą prowadzone od 28 września 2020 r. do 23 października 2020 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są na portalu RPOWŚ 2014-2020. 

Formuła spotkania będzie mieć charakter informacyjno-szkoleniowy. Program uwzględnia:
– prezentację regulaminów konkursów,
– przedstawienie zasad tworzenia budżetu projektu,
– odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia i oceny wniosku o dofinansowanie,

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu on-line prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres infoEFS@sejmik.kielce.pl do 5 października br. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz nazwę instytucji. Do osób, które wyślą zgłoszenie na spotkanie, mailem zwrotnym zostanie przesłany link do webinarium.
Informujemy, iż dane osobowe uczestników, w zakresie w jakim zostaną podane
w związku ze zgłoszeniem udziału w spotkaniu, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ tylko w celu jego organizacji.