Zarząd, nie wojewoda

Komitety Monitorujące dla 16 regionalnych programów operacyjnych będą powoływane przez zarządy województw, a nie jak planowano dotychczas przez wojewodów. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych.

Komitety Monitorujące dla 16 regionalnych programów operacyjnych będą powoływane przez zarządy województw, a nie jak planowano dotychczas przez wojewodów. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych. Projekt nowelizacji zakłada także zniesienie prawa do zatwierdzania listy projektów indywidualnych przez ministra rozwoju regionalnego na rzecz instytucji zarządzającej RPO. Zdaniem Komisji Europejskiej wcześniejszy przepis był niezgodny z art. 60 Rozporządzenia ogólnego, na podstawie którego tylko na instytucji zarządzającej spoczywa obowiązek zarządzania programem operacyjnym i jego realizacji, w tym wyboru projektów. Ponadto nowelizacja zakłada zmianę definicji „projektu” (art. 5 pkt 9 ustawy o zppr) polegającą na dodaniu dodatkowej podstawy prawnej dofinansowania realizacji projektu tj. decyzji instytucji zarządzającej. Ma to umożliwić przeznaczenie do realizacji m.in. „projektów własnych” instytucji zarządzającej lub projektów z pomocy technicznej. Z kolei zmiana definicji „beneficjenta” polegająca na dodaniu słów „lub decyzji” ma zapewnić spójność tej definicji z treścią przepisu art. 28 ust. 2 ustawy, w zakresie projektów „własnych” instytucji zarządzającej, dla których nie jest zawierana umowa o dofinansowanie projektu, a jedynie wydawana jest decyzja. Ponadto zaproponowano uchylenie art. 33 stanowiącego o wyłączeniu z możliwości ubiegania się o otrzymanie dofinansowania w ramach programu operacyjnego. Oczywiście nie oznacza to, że zniknie kara w postaci wykluczenia z ubiegania się o dofinansowanie dla tych, którzy niewłaściwie korzystali ze środków unijnych. Kwestia ta została już uregulowana w ustawie o finansach publicznych (art. 211), stąd aby usunąć wątpliwości natury interpretacyjnej, który przepis należy stosować, resort rozwoju zaproponował wykreślić z ustawy o polityce rozwoju art. 33.

Źródło: www.samorzad.pap.com.pl