Zarząd Województwa podsumował 4-letnią kadencję

Zarząd Województwa podsumował 4-letnią kadencję

Podczas specjalnego spotkania z dziennikarzami w Filharmonii Świętokrzyskiej, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podsumował swoją pracę w kadencji 2010 – 2014. Była to okazja do przypomnienia najważniejszych zmian jakie zaszły w regionie w ostatnich latach. W konferencji wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski, Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek.

Na początku spotkania przedstawiony został 5-minutowy film prezentujący najważniejsze działania Zarządu Województwa w ciągu czterech ostatnich lat.

– Rozwój województwa świętokrzyskiego, a trzeba podkreślić, że był on wieloaspektowy, napawa mnie dumą. Przeszliśmy wiele korzystnych zmian, widać ogromną energię społeczną, która przyczynia się do wspomnianego rozwoju. Naszą naczelną wizją było uzupełnienie niedociągnięć i braków przede wszystkim w zakresie infrastruktury. Świętokrzyskie miało zapóźnienia historyczne, które chcieliśmy zniwelować. Zwracaliśmy również dużą uwagę na wzrost poziomu PKB województwa i widać to w danych. Gdy w 2004 roku wstępowaliśmy do Unii Europejskiej byliśmy najbiedniejszym regionem Wspólnoty. To się zmieniło. Bardzo dobrze poradziliśmy sobie przy wykorzystaniu funduszy unijnych, co ma odzwierciedlenie rankingach, m.in. tych opublikowanych niedawno przez tygodnik Wspólnota, w którym Świętokrzyskie zajęło I miejsce w Rankingu Inwestycyjnym Województw – mówił marszałek Adam Jarubas, który podkreślił jednocześnie, że rozwój województwa to zasługa wszystkich szczebli samorządu.

– Czujemy współodpowiedzialność za województwo – sukcesy nie są jedynie zasługą samorządu województwa, ale też wszystkich samorządów lokalnych. Podobnie jest z tym, czego jeszcze nie udało się osiągnąć. Chcę bardzo podziękować radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, gdyż to w ich gremium zapadały kluczowe dla regionu decyzje i co warto podkreślić – często jednogłośnie – dodał marszałek Adam Jarubas. Podkreślił on również dobrą współpracę z mediami i podziękował za nią.


Za jedno z najważniejszych osiągnięć tej kadencji marszałek Jarubas uznał przejęcie i rozwój Uzdrowiska Busko-Zdrój. Marszałek, który sprawuje bezpośredni nadzór nad kulturą, edukacją, sportem i turystyką był zadowolony z działań w tych obszarach – Bardzo mocno stawialiśmy na te dziedziny. Miejsce, w którym jesteśmy czyli Międzynarodowe Centrum Kultur, dobrze to pokazuje. Jako Samorząd Województwa jesteśmy instytucją liderującą w Europejskim Centrum Bajki, utworzyliśmy Muzeum Dialogu Kultur czy Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne. Mocno inwestowaliśmy w edukację – 462 szkoły uzyskały wsparcie w postaci pomocy naukowych, 1600 nauczycieli zostało przeszkolonych w ramach projektu “Nauczyciel XXI wieku”. Pracujemy z najlepszymi uczniami, wspieramy “talenty świętokrzyskie”, przyznając im stypendia – wyliczał marszałek Jarubas.

Dzięki programowi „Kapitał Ludzki”, zasilanemu z pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego pond 1300  zdolnych uczniów świętokrzyskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia (po 3,6 tys. zł) oraz powstały nowe przedszkola i oddziały przedszkolne. Łączna wartość dofinansowania projektów przedszkolnych to 83 mln zł. Przełożyło się to na wysokiej jakości edukację dla blisko 10 tysięcy przedszkolaków.

Inwestycje w zakresie służby zdrowia i informatyzacji przedstawił wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz, który sprawował pieczę nad tymi obszarami.
 
– Inwestycje w zakresie służby zdrowia były realizowane w trudnym okresie, kiedy nie były dostępne już największe środki unijne. Uważam mimo to, że to, czego dokonaliśmy jest imponujące. Zaczęliśmy finalizować rozpoczęte inwestycje, przeprowadzając je kompleksowo – nie tylko budując czy remontując placówki, ale również je wyposażając. Dzięki nim udało nam się znacznie ograniczyć np. śmiertelność noworodków, która jeszcze kiedyś była w naszym województwie największa – podkreślał marszałek Świercz.

Wartość największych inwestycji zrealizowanych tylko w placówkach ochrony zdrowia podlegających Samorządowi Województwa to 238 mln złotych. Wybudowane zostało m.in. Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, nowy Oddział Neurochirurgii i nowy oddział ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, rozbudowano Świętokrzyskie Centrum Onkologii, m.in. o niezwykle potrzebny Ośrodek Tomografii Pozytonowej PET oraz Oddział Onkohematologii. Rozbudowane i zmodernizowane zostało Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, a na ukończeniu jest budowa nowego pawilonu pediatrycznego przy WSZ.


– Dumni możemy być również z programu informatyzacji. Do programu e-świętokrzyskie włączyliśmy ważne dla społeczeństwa podmioty i już niebawem mieszkańcy regionu będą mogli jeszcze lepiej i szybciej komunikować się ze światem – dodał marszałek Świercz.

Do końca 2015 roku w Świętokrzyskiem powstanie 1400 kilometrów sieci światłowodowej, 8 węzłów szkieletowych i 135 węzłów dystrybucyjnych. Ta inwestycja otworzy cały szereg nowych możliwości w obszarze pracy, usług i edukacji. Jej wartość wynosi 200 mln złotych.

W ciągu ostatnich 4 lat zostało rozstrzygniętych 45 konkursów o pomoc unijną, w ramach których złożono 2850 wniosków. Kwota dofinansowania uzyskanego w nich wyniosła prawie 2,8 mld złotych – Rozpoczęliśmy kadencję kontynuując działania poprzedniego Zarządu w poszczególnych osiach priorytetowych. Cieszy nas to, że nie ma żadnego zagrożenia konieczności zwrotu środków unijnych, nawet małych kwot. Podejmowaliśmy skuteczne działania mające za zadanie przesunięcia środków itp. które zapewniły jak najwyższe wykorzystanie funduszy. Przy pozyskiwaniu pomocy zawsze dotrzymywaliśmy wszystkich wymogów i terminów i właściwie przygotowywaliśmy się do wykorzystania środków. Cieszę się bardzo m.in. z dobrze zagospodarowanych funduszy na rewitalizację miast – mówił natomiast Kazimierz Kotowski, który sprawuje nadzór nad Deportami Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.


Do tej pory, dzięki komponentowi „rozwój przedsiębiorczości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego Zarząd Województwa zdecydował o udzieleniu prawie 600 dotacji na wsparcie inwestycyjne świętokrzyskich przedsiębiorców. Otrzymali oni w sumie prawie 500 mln zł, co pozwoliło na zakup nowych maszyn i technologii, rozwój ich firm i stworzenie dodatkowych ponad 3 tys. nowych miejsc pracy. W połączeniu z inwestycjami infrastrukturalnymi, napędzało to świętokrzyską gospodarkę, pozwalając jej mniej boleśnie przejść przez ostatnie lata kryzysu gospodarczego. Zostało utworzonych blisko 3 tys. miejsc pracy

– Bardzo cieszę się z niedawno otrzymanej przez województwo Statuetki Kazimierza Wielkiego za I miejsce w kraju w Rankingu Inwestycyjnym Województw, gdyż ona pokazuje, że dobrze wykonaliśmy swoją pracę – dodał Kazimierz Kotowski.

Członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek koordynował realizację zadań w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, kształtowania środowiska, geologii, gospodarki odpadali, kartografii czy Programu Operacyjnego “Kapitał Ludzki”. – W regionie powstało ponad 644 kilometry nowej sieci wodociągowej i ponad 855 kilometrów kanalizacyjnej, głównie na terenach wiejskich, gdzie sieci tej najbardziej brakuje. Dzięki temu kilkukrotnie zwiększyła się kanalizacja województwa, która obecnie wynosi 44%. Do sieci wodociągowych podłączonych jest już ponad 95% mieszkańców województwa. Realizowaliśmy również inwestycje przeciwpowodziowe, a po 2010 roku wiemy, że to niezwykle ważna kwestia. Udało się odbudować całą zniszczoną w wyniku powodzi infrastrukturę – mówił członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek.


Tylko w latach 2010 – 2013 na terenie gmin naszego województwa wybudowano 4244 przydomowe oczyszczalnie ścieków – źródłem finansowania był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki funduszom z programu Kapitał Ludzki, ponad 9 tysięcy osób w regionie założyło własne firmy. Umożliwiły im to bezzwrotne dotacje, w wysokości do 40 tysięcy złotych na osobę.  Na ten cel przeznaczone zostało 360 mln złotych.

– PROW to również ogromne wsparcie lokalnych grup działania, które otrzymywały małe granty. Dzięki nim powstały lub zostały odnowione świetlice, place zabaw czy targowiska. Cieszy również rozwój szkolnictwa zawodowego – dodał Piotr Żołądek, który był również zadowolony z przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.

Niezwykle ważne inwestycje w ostatnich latach dotyczyły infrastruktury drogowej i kolejowej. Działania Samorządu Województwa z nimi związane nadzorował Jan Maćkowiak – Wartość inwestycji, jakie zrealizowaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 to ponad 1,243 miliarda złotych. Zrealizowane zostały przebudowy i budowy nowych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o łącznej długości prawie 600 kilometrów. Jedna z najważniejszych inwestycji – most w Połańcu – niebawem zostanie oddana do użytku. Niezwykle ważna będzie również budowa mostu w Nowym Korczynie. Naszym priorytetem są drogi wojewódzkie, ale nie zapominamy również o kolei. w ciągu ostatnich 4 lat Samorząd Województwa kupił w sumie 10 nowoczesnych pociągów, za 146 mln złotych. Dzięki nim mieszkańcy regionu podróżują bezpieczniej, wygodniej i szybciej – mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak.

Ważnymi inwestycjami były m.in. modernizacja DW nr 728 z Sielpi do Końskich z nową obwodnicą tego miasta, przebudowa DW nr 786 z Kielc do Włoszczowy i dalej do granicy województwa czy rozbudowa DW nr 776 na odcinku od granicy województwa poprzez Kazimierzę Wielką, Wiślicę do Buska Zdroju,  dodatkowo  z obwodnicą tego miasta, wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy.

– Chciałbym pochwalić działania Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Świętokrzyskiego Zakładu Przewozów Regionalnych i ich dyrektorów – mówił Jan Maćkowiak, który podkreślał również wagę utworzenia filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.