Przecinanie Wstęgi Przy Stacji Ujęcia Wody I Oczyszczania W Zawichoście

Zawichost inwestuje w gospodarkę wodno-ściekową

Zakończyła się realizacja dużej inwestycji komunalnej, poprawiającej kanalizację, sieć wodociągową i źródło wody dla mieszkańców gminy Zawichost w powiecie sandomierskim. W zakończeniu inwestycji, dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

W ramach projektu, w gminie Zawichost wybudowano nową stację ujęcia wody, zlokalizowaną w Dziurowie. Dostarcza ona wodę pitną do 10 spośród 14 zawichojskich sołectw oraz do części domostw w samym Zawichoście. W gminie wybudowano blisko 2 km sieci wodociągowej i 0,5 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.  Budowa kanalizacji pozwoliła na likwidację bezodpływowych zbiorników na ścieki usytuowanych na posesjach, a tym samym na poprawę warunków środowiska w tym rejonie.

– To duża inwestycja i znaczące zmiany dla mieszkańców tej niewielkiej gminy – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski podczas pobytu w Zawichoście. – Gospodarka wodą i ściekami jest niezwykle istotna w naszym regionie, wiemy jak dużo zadań jest jeszcze do zrealizowania w zakresie skanalizowania miejscowości w Świętokrzyskiem. Zmierzamy do zielonej Europy, czystego środowiska i odpowiedzialnego gospodarowania naturalnymi zasobami – dodał marszałek Andrzej Bętkowski.

– Chcę zwrócić uwagę na wyjątkowo udaną współpracę samorządu Zawichostu z samorządem województwa, oraz na udane i dobrze przygotowane projekty wykorzystujące środki przewidziane na rozwój obszarów wiejskich, ochronę środowiska naturalnego, poprawę warunków bytowych mieszkańców wsi – powiedział członek Zarządu Województwa Marek Jońca. – Gratuluję udanych działań na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców – dodał Marek Jońca.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 2,5 mln zł, w tym około 1,2 mln pochodziło z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponad 1,3 mln zł to gminne środki własne, w tym 680 tysięcy zł stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pokrycie wkładu własnego.

Galeria zdjęć