Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy alei dziewięciu wieków Kielc trzy. Ujęcie z lotu ptaka

Zbliżają się obrady Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Kolejne obrady trzech Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędą się 23 września, o godzinie 11.00. – posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz 27 września, o godz. 9.00. – Komisji Samorządu Terytorialnego oraz o godz. 13.15 – posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Z uwagi na stan epidemii posiedzenia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Porządek obrad Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny (23 września, godz. 11.00):

Część I posiedzenia – wspólna z Komisją Budżetu i Finansów.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok.

Część II posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

3. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku,      samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 za I półrocze 2021 roku.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 r., ze szczególnym uwzględnieniem działania Departamentu Ochrony Zdrowia i Regionalnego Ośrodka Polityk Społecznej.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/411/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Sprawy różne.

Porządek obrad Komisji Samorządu Terytorialnego (27 września, godz. 09.00):

 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041, za I półrocze 2021 roku.
 2. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego
  za I półrocze 2021 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych.
 4. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z realizacji zadań rzeczowo-finansowych za pierwsze półrocze 2021 r.
 5. Informacja dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.
 6. Sprawy różne.

Porządek obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (27 września, godz. 13.15):

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały sejmiku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa Świętokrzyskiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały sejmiku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków
  i sposobu ich przyznawania.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały sejmiku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/454/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały sejmiku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/455/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały sejmiku w sprawie nadania statutu Europejskiemu Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego za lata 2019-2020.
 9. Sprawy różne.

Osoby wyrażające chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszone są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem tel: 413 42 19 44
Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.