Na Komisji Zdrowia o pieczy zastępczej

Na Komisji Zdrowia o pieczy zastępczej

Radni Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia w czwartek, 24 października, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2013-2018”. Dokument został opracowany w związku z realizacją zadań samorządu województwa, wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dokument określa zasady systemu wsparcia dla rodziny naturalnej i zastępczej przy uwzględnieniu możliwości i zasobów województwa świętokrzyskiego. Jest on uszczegółowieniem celów zawartych w „Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020” w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Obradom przewodniczyła Jolanta Rybczyk.

Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, prezentując „Program” na posiedzeniu Komisji podkreśliła, że ma on dość rozbudowaną część diagnostyczną. Dzięki temu będą mogły z niego skorzystać powiaty i gminy przy opracowywaniu polityk lokalnych w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej.

– Od roku 2015 gminy obligatoryjnie będą zajmować się na swoim terenie pieczą zastępczą w ramach zadań własnych. Myślę że nasz „Program” będzie pierwszym krokiem w zakresie budzenia świadomości, jakie niebawem czekają zadania, natomiast gminy i powiaty już muszą samodzielnie opracowywać swoje programy na szczeblu lokalnym, uwzględniając te nasze założenia – mówiła Barbara Jakacka-Green. Program kładzie nacisk na pomoc rodzinom i wsparcie zastępczej pieczy rodzinnej, z zaakcentowaniem istotnej roli pracy z rodzicami biologicznymi. Projekt „Programu” jest po konsultacjach społecznych, a radni Sejmiku będą głosować w sprawie jego przyjęcia w piątek, 25 października.

Radni Komisji Zdrowia bez zastrzeżeń przyjęli również informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem wydatków w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu wykonanie planowanych wydatków w ochronie zdrowia było na poziomie zaledwie 10,4%. – Jest to związane z tym, że większość wydatków w ochronie zdrowia to wydatki inwestycyjne, na rozbudowę infrastruktury, na zakup sprzętu. Te zadania są realizowane poprzez umowy, które zawierają wskazanie formy refundacyjnej, czyli przekazywanie środków do szpitali już po zrealizowaniu zadania na podstawie przedstawionych faktur. W związku z tym to wykonanie co roku jest niewielkie o tej porze – wyjaśniła radnym Katarzyna Ziółkowska, wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dodała, że już w III kwartale 2013 roku wskaźnik wykonania znacznie wzrósł – do 65,6 % planu rocznego.

W zakresie wydatków na pomoc społeczną za I półrocze 2013 roku wykonanie budżetu wyniosło 47,8 %, a w polityce społecznej 58,4 %. W tych dwóch obszarach, inaczej niż w ochronie zdrowia, zadania realizowane są sukcesywnie, w sposób ciągły, przez cały rok. Katarzyna Ziółkowska podkreśliła, że nie ma obawy, iż we wszystskich trzech obszarach wystąpi zagrożenie braku środków na realizację zadań zaplanowanych na 2013 rok.