Obradowała Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Obradowała Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2014-2028 oraz budżetu województwa świętokrzyskiego na 2014 r., a także projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przyszłorocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Obradom przewodniczyła Jolanta Rybczyk.

Jak poinformowała radnych Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, w projekcie budżetu województwa na 2014 rok na ochronę zdrowia zapisano ponad 46 mln zł, w tym prawie 33,5 mln zł przewidziano na budowę nowej siedziby szpitala dziecięcego. Inne wydatki majątkowe w tym obszarze to m. in. dokończenie rozbudowy Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, uzupełniające zakupy sprzętu medycznego dla wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia oraz niezbędne prace modernizacyjne.

Pozytywnie zaopiniowany przez Komisję „Program współpracy samorządu województwa świętokrzyskiego z  organizacjami pozarządowymi na 2014 r.” zakłada, że w przyszłym roku w trybie konkursowym zostanie rozdysponowana między organizacje pozarządowe kwota ponad 2 mln 390 tys. zł. W programie określono 11 priorytetów z różnych obszarów życia społecznego. – Środki, które zostały przewidziane na rok 2014, zostały zmniejszone w porównaniu z rokiem bieżącym, natomiast sądzimy, że pozwolą nam realizować te zadania, które zlecamy w ramach wyznaczonych priorytetów. Wiadomo, że potrzeby są większe, natomiast musimy dostosować możliwości realizacji do środków finansowych – mówiła Barbara Jakacka- Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Radni Komisji zapoznali się również z przedstawioną przez Grzegorza Stokowca, dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia, „Oceną stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego według stanu na dzień 31.12.2012r.”. Z tego opracowania wynika m. in., że w ciągu roku liczba ludności województwa zmniejszyła się o 0,32 procent, a przyrost naturalny jest ujemny. Współczynnik urodzeń w stosunku do 2011 r. spadł o 0,05 procent. O 2,63 zwiększyła się liczba mieszkańców powyżej 65 roku życia. Przyczyną zgonów najczęściej są choroby układu krążenia, choć nastąpił spadek ich liczby z tego powodu o 13 procent. Jednocześnie liczba zachorowań na nowotwory zwiększyła się w ciągu roku o 3 procent, a liczba chorób układu oddechowego wzrosła o 10 procent.

Podczas posiedzenia członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski wręczył przewodniczącej Komisji Jolancie Rybczyk nominację od Zarządu na przewodniczącą Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.