Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk uczestniczył będzie w naradzie rocznej KP PSP w Kazimierzy Wielkiej.

Będzie także gościem podsumowania roku sportowego Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach oraz uroczystego przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju przez ZHP Chorągiew Kielecka władzom województwa.

                                                           ***
W Busku – Zdroju marszałek Adam Jarubas weźmie udział w otwarciu wyremontowanego Placu Zwycięstwa, którego przebudowa była drugą częścią realizowanego przez gminę projektu „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – etap I”. W czerwcu w ramach projektu oddano do użytku wyremontowane ulice w centrum miasta. Całkowity koszt inwestycji to ok. 35 mln zł. Zadanie było realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie wynosiło 60 % kosztów kwalifikowanych.

Gościem marszałka będzie prezes Celsy Huty Ostrowiec Sp. z o. o. Francesc Rubiralta Rubio, z którym rozmawiał będzie na temat bieżącej sytuacji firmy i jej planów na przyszłość.

                                                     ***

Adam Jarubas, marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa wezmą udział w uroczystym przekazaniu do ruchu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa DW 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce”. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to 113 498 920,67 zł, w tym udział środków unijnych stanowił 85 %. Droga przebiega w zachodniej części regionu przez powiat kielecki i włoszczowski. Długość rozbudowanego odcinka w I etapie wynosi 30, 44 km. Realizacja projektu pozwoliła uzyskać na drodze nr 786 –parametry dla drogi klasy G.

                                                            ***

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie wicemarszałek Grzegorz Świercz uczestniczy w posiedzeniu Komitetu Monitorującego „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

                                                           ***

Ostatecznym uzgodnieniom dotyczącym umowy partnerstwa, a także ustaleniu tzw. linii demarkacyjnej między Regionalnym Programem Operacyjnym 2014 – 2020 a programami centralnymi (czyli określeniu z jakiego programu mogą być finansowane dane typy projektów), poświęcone będzie spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Marcelim Niezgodą. Weźmie w nim udział Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

                                                          ***

W Muzeum Dialogu Kultur odbędzie się posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Obradom przewodniczył będzie Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Motywem przewodnim spotkania będzie nowo powstały projekt „Strategia Badań i Innowacji (RIS3) – Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+”. Podczas posiedzenia Członkowie Rady dyskutować będą także o uwagach do projektu RIS3 zgłoszonych do Biura Innowacji w procesie konsultacji społecznych.

                                                       ***

Z udziałem Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbywa się XII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego (siedziba Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PO KL w Kielcach).

Piotr Żołądek uczestniczył będzie także w posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Źródło: Biuro Prasowe UM