Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 27 CZERWCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 27 CZERWCA

Ponad 3 miliony złotych dofinansowania otrzymał powiat skarżyski na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej marszałek Andrzej Bętkowski uroczyście podpisał umowę na dofinansowanie projektu ze starostą skarżyskim Arturem Berusem. Koszt całkowity zadania to 3 644 090, 22 zł.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest Powiat Skarżyski: Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku – Kamiennej. W ramach projektu przewiduje się ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację źródła ciepła oraz modernizację instalacji c.w.u wraz z montażem kolektorów słonecznych. Okres realizacji projektu: 11.04.2018r. – 31.12.2020r.

Umowa Z Powiatem Skarżyskim (1)

***

W Uzdrowisku Busko – Zdrój S. A. z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego odbędzie się Walne Zgromadzenie Wspólników spółki.

***

Na zaproszenie Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa uczestniczył będzie w Walnym Zebraniu Związku, które odbędzie się na Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu. Podczas spotkania podjęte zostaną uchwały w sprawach: zmiany statutu Stowarzyszenia, przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Związku, przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

***

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach z udziałem członka Zarządu Województwa Marka Jońcy, partnerów projektu „e-Pracownie WŚ”, a także przedstawicieli szkół uczestniczących w projekcie odbywa się spotkanie dotyczące realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” („e-Pracownie WŚ”). Podczas spotkania zostaną wręczone umowy z firmą „GALAXY” Systemy Informatyczne Sp. z o. o. – wykonawcą zamówienia pn. „Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego” realizowanego dla pracowni informatycznych objętych projektem. Partnerzy projektu (Gminy) otrzymają także umowy dotacji celowej udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie.

Przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach podsumują przeprowadzone w ramach działań wspierających szkolenia nauczycieli, a przedstawiciele firmy Microsoft Polska, przedstawią możliwości oprogramowania jakie zostanie dostarczone wraz z komputerami: pakiet biurowy 1: Microsoft Office 2019 Standard i pakiet biurowy 2: The Document Foundation LibreOffice.

Projekt partnerski pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” („e-Pracownie WŚ”) ma na celu doposażenie pracowni komputerowych w szkołach i został przygotowany wspólnie z 49 gminami – będącymi Partnerami Projektu. W ramach projektu zostanie dostarczone wyposażenie pracowni komputerowych w 79 obiektach szkół podstawowych, zlokalizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI) – „Najgorszy dostęp do usług publicznych” .

Liderem Projektu i koordynatorem działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektu jest Województwo Świętokrzyskie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Cele projektu, to:

  • poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych, w tym również dla młodzieży z niepełnosprawnościami,
  • wyrównanie różnic w dostępie i jakości edukacji w województwie świętokrzyskim,
  • poprawa warunków uczenia się dla uczniów szkół podstawowych na obszarach wiejskich.

Wykonawca tj. firma GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą Zielonej Górze, dostarczy do szkolnych pracowni komputerowych objętych projektem łącznie 1392 zestawy komputerowe w obudowie zintegrowanej z monitorem (tzw. All-In-One) z systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz 64 urządzenia dostępowe (AccesPoint) do sieci Wi-Fi i udzieli 60 miesięcznej gwarancji.

Całkowity koszty projektu to4 723 632,00 zł, w tym: dofinansowanie z UE wynosi 3 542 724,00 zł (75%); wkład własny 25% kosztów kwalifikowanych, przy czym Partnerzy projektu tj. gminy część wkładu własnego pokrywają z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie, stanowiącej 5% kosztów kwalifikowalnych zadania Partnera.

Wykaz szkół, do których trafia zestawy komputerowe:

Lp. Partner Lp.
szkoły
Nazwa szkoły
1 Gmina Bejsce 1 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach
2 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach
2 Gmina Bliżyn 3 Szkoła Podstawowa im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie
4 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie
3 Gmina Działoszyce 5 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach
6 Szkoła Podstawowa w Dzierążni
4 Gmina Fałków 7 Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie im Stefana Żeromskiego
8 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie
5 Gmina Gowarczów 9 Szkoła Podstawowa w Gowarczowie
6 Gmina Imielno 10 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach
11 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie
7 Gmina Kazimierza Wielka 12 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3. im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej
13 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1, im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
8 Gmina Kluczewsko 14 Zespół Przedszkolno – Szkolny w Dobromierzu
15 Zespół Przedszkolno – Szkolny w Komornikach
9 Gmina Łopuszno 16 Szkoła Podstawowa w Łopusznie, Filia w Grabownicy
17 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach
10 Gmina Małogoszcz 18 Szkoła Podstawowa w Kozłowie
19 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Rembiszycach
11 Gmina Michałów 20 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Michałowie
12 Gmina Moskorzew 21 Zespół Placówek Oświatowych w Chlewicach
22 Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie
13 Gmina Oksa 23 Szkoła Podstawowa w Oksie
24 Szkoła Podstawowa w Węgleszynie
14 Gmina Opatowiec 25 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu
26 Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły “Wojnara” w Krzczonowie
15 Gmina Radków 27 Szkoła Podstawowa w Radkowie
16 Gmina Radoszyce 28 Szkoła Podstawowa w Kapałowie
29 Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach
17 Gmina Secemin 30 Szkoła Podstawowa im. Jana Zawady w Seceminie
31 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach
18 Gmina Skalbmierz 32 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Topoli
19 Gmina Słupia Jędrzejowska 33 Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra w Słupi
20 Gmina Słupia Konecka 34 Szkoła Podstawowa w Wólce
21 Gmina Smyków 35 Szkoła Podstawowa w Królewcu
36 Szkoła Podstawowa w Miedzierzy
22 Gmina Stąporków 37 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie
38 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie
23 Gmina Wodzisław 39 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Lubczy
24 Gmina Złota 40 Szkoła Podstawowa w Miernowie
41 Szkoła Podstawowa w Chrobrzu
25 Województwo Świętokrzyskie 42 Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
Lp. Partner Lp.
szkoły
Nazwa szkoły
1 Gmina Bałtów 1 Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole
2 Gmina Bodzechów 2 Zespół Szkół Publicznych w Szewnie
3 Gmina Bodzentyn 3 Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie
4 Gmina Ćmielów 4 Szkoła Podstawowa nr 1, im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie
5 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Prof.. M. Raciborskiego w Brzóstowej
5 Gmina Dwikozy 6 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach
6 Gmina Gnojno 7 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie
8 Szkoła Podstawowa w Raczycach
7 Gmina Klimontów 9 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
10 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
8 Gmina Koprzywnica 11 Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy
9 Gmina Lipnik 12 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipniku
13 Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie
10 Gmina Łagów 14 Szkoła Podstawowa w Zbelutce
15 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piotrowie
11 Gmina Mirzec 16 Szkoła Podstawowa im. K. Kupczyka w Tychowie Starym
17 Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
12 Gmina Nowy Korczyn 18 Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie
19 Szkoła Podstawowa w Brzostkowie
13 Gmina Obrazów 20 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bilczy
21 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kleczanowie
14 Gmina Opatów 22 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach
15 Gmina Pacanów 23 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
24 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich
16 Gmina Pierzchnica 25 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Pierzchnicy
17 Gmina Raków 26 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie
18 Gmina Solec – Zdrój 27 Szkoła Podstawowa w Solcu – Zdrój
28 Szkoła Podstawowa w Zborowie
19 Gmina Stopnica 29 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stopnicy
20 Gmina Szydłów 30 Szkoła Podstawowa w Solcu Starym
21 Gmina Tuczępy 31 Publiczna Szkoła Podstawowa w Nizinach
22 Gmina Waśniów 32 Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie
33 Publiczna Szkoła Podstawowa w Mominie
23 Gmina Wilczyce 34 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
24 Gmina Wiślica 35 Szkoła Podstawowa w Wiślicy
36 Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych
25 Gmina Wojciechowice 37 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bidzinach