68 milionów złotych na Infrastrukturę zdrowotną i społeczną

68 milionów złotych na Infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Pre-umowy na dofinansowanie ze środków unijnych 39 projektów z zakresu tworzenia infrastruktury zdrowotnej i społecznej w naszym województwie zostały podpisane w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Ich wartość to aż 68 mln złotych.

 

W związku z obserwowanym w regionie wzrostem liczby osób w wieku poprodukcyjnym oraz wydłużającą się przeciętną długością życia mieszkańców regionu, Zarząd Województwa zauważył zwiększone zapotrzebowanie na podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną oraz pomoc społeczną.

Mając na uwadze dostępność do tych usług, braki w infrastrukturze tych ośrodków, w zakresie aparatury i sprzętu medycznego, istotne jest wspieranie infrastruktury tego typu usług. Interwencja w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” RPO obejmuje inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych, wykonujących na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych. Wspierane są także inicjatywy dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia matki i dziecka, instytucji zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnymi i starszymi oraz ośrodki opieki paliatywnej (np. hospicja).

W Bielinach marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik podpisali pre-umowy z beneficjentami konkursów w ramach działania 7.3  „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”.

Spotkanie swoim występem otworzyła młoda skrzypaczka Julia Brożyna.

– Dziękujemy wójtowi gminy Bieliny, Sławomirowi Kopaczowi za to, że możemy się dziś spotkać w tym miejscu. Mamy taką tradycję, że podpisujemy umowy w tych małych ojczyznach, których te projekty dotyczą. Dziś spotykamy się przy podpisaniu umów dotyczących bardzo ważnego zagadnienia, jakimi są infrastruktura społeczna i zdrowotna. To pierwsze duże rozstrzygnięcie w ramach Osi Priorytetowej 7 Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach tzw. środków twardych. Mamy 39 projektów, które otrzymają dofinansowanie o wartości 68 mln złotych. Pojawiło się bardzo dużo ciekawych projektów, dotyczących opieki zdrowotnej i społecznej. Dobra informacja jest taka, że wszyscy beneficjenci, którzy przeszli ocenę formalną, otrzymają środki dzięki dobremu rozplanowaniu tej alokacji. Dziękuję Wam samorządowcom i przedstawicielom organizacji pozarządowych, że czujecie się gospodarzami tych tematów. Dziękuję pani Irenie Sochackiej, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za przygotowanie tych konkursów. Naszym wspólnym zadaniem jest jak najlepiej te szanse, które się pojawiają, wykorzystać – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który jednocześnie złożył kobietom życzenia z okazji Dnia Kobiet.

W ramach działania 7.3  „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” zostały ogłoszone 3 konkursy:
1. Konkurs dedykowany dla podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, zlokalizowanej w Obszarze Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych, z wyłączeniem szpitali.
W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostały projekty dotyczące:
– wyposażenia w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych,
– przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosiła 21 mln złotych. W ramach niniejszego konkursu wsparcie zostanie udzielone 15 projektom. Całkowita kwota dofinansowania wybranych projektów wynosi ok. 16 mln zł.

2) Konkurs dla projektów realizowanych w zakresie infrastruktury usług społecznych – konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem została objęta infrastruktura usług społecznych w tym:
-usługi o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym (w tym opieki nad dziećmi do lat 3), opieki nad rodziną i pieczy zastępczej, usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania się, mieszkalnictwa wspomaganego m.in. treningowego oraz chronionego i socjalnego;
-inwestycje dotyczące placówek/ośrodków interwencji kryzysowej, a także diagnozowania
i monitoringu problemów społecznych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosiła ok. 23 mln zł. W ramach niniejszego konkursu wsparcie zostanie udzielone 6 projektom. Całkowita kwota dofinansowania wybranych projektów wynosi ok. 11 ml zł.

3) Konkurs dla projektów dla projektów realizowanych w zakresie infrastruktury usług społecznych
W ramach niniejszego konkursu wsparciem została objęta infrastruktura usług społecznych w tym:
– usługi o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym (w tym opieki nad dziećmi do lat 3), opieki nad rodziną i pieczy zastępczej, usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania się, mieszkalnictwa wspomaganego m.in. treningowego oraz chronionego i socjalnego;
– inwestycje dotyczące placówek/ośrodków interwencji kryzysowej, a także diagnozowania i monitoringu problemów społecznych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosiła 36 mln złotych.
W ramach niniejszego konkursu wsparcie zostanie udzielone 18 projektom. Całkowita kwota dofinansowania wybranych projektów wynosi ok. 41 mln zł.

– Przekrój zagadnień podejmowanych w projektach jest szeroki i pokazuje, jak dużo w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej możemy robić. Dobrze, że takie są możliwości, bo wiemy, że Unia Europejska nie za bardzo przepada za takimi projektami. Nam jednak udało się zagwarantować podczas negocjacji środki na te działania – dodał członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Szczepanik.

Wybrane projekty, na których dofinansowanie zostały dziś podpisane pre-umowy, zostały przedstawione podczas spotkania.

– To dla nas zaszczyt, że możemy państwa gościć, podpisać te bardzo ważne umowy. Budynek, w którym się znajdujemy, może być symbolem wykorzystania środków unijnych. Był on mocno zdegradowany, ale udało się go przywrócić społeczeństwu. Teraz chcemy wykorzystać kolejne zdewastowane budynki, tym razem na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego. Będą to pierwsze mieszkania socjalne, które powstaną – łącznie będzie ich sześć – mówił wójt Gminy Bieliny, Sławomir Kopacz, przedstawiając projekt pn. „Przebudowa i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie gminy Bieliny w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne”.

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie o projekcie pn. „Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kurozwękach” opowiedziała Aneta Chynek.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój Waldemar Sikora, przedstawił projekt pn. „Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych”.

Dofinansowanie otrzyma również Powiat Jędrzejowski na projekt pn. „Podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie”. Przedstawił go starosta Edmund Kaczmarek.