Absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Radni Sejmiku udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2013 rok. Pozytywną opinię o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu województwa wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. O udzielenie absolutorium wnioskowała Komisja Rewizyjna Sejmiku.

 

Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok wraz opinią biegłych rewidentów oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Sprawozdanie finansowe Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok obejmuje bilans z wykonania budżetu, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120.346.101,18 zł. oraz łączne sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych z następującymi elementami: bilansem, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.679.351.806,56 zł, rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w wysokości 411.032.143,95 zł, a także zestawieniem zmian w funduszu jednostki wykazującym zwiększenie funduszu o kwotę 425.213.124,87 zł. – poinformowała Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

W roku 2013 dochody budżetu według planu uchwały budżetowej wyniosły 660.134.573,70 zł,  po zmianach 678.821.075,22 zł. Plan wykonano (po zmianach) na kwotę 639.571.790,79 zł, a wskaźnik wykonania planu wyniósł 94,2%.  W 2013 roku wydatki budżetu według planu po zmianach wyniosły 814.749.094,94 zł i były niższe od budżetu uchwalonego o 5.346.919,22 zł (tj. o 0,7%). Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 734.330.793,32 zł, tj. 90,1%. Deficyt budżetowy wyniósł 94.759.002,53 zł. Został on pokryty środkami z kredytu, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

W 2013 roku osiągnięto najwyższy wskaźnik wykonania planu wydatków. Wydatki bieżące wyniosły 329.099.002,04 zł (wykonanie 306.373.474,22 zł tj. 93,1%,) natomiast majątkowe 485.650.092,90 zł (wykonanie 427.957.319,10 zł, tj. 88,1%).

-Województwo Świętokrzyskie osiągnęło najniższy udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem w 2012r. – 41,36% i w 2013r. – 41,72% na tle wszystkich województw, znacznie poniżej średniej arytmetycznej 60,9% i 59,7%. Natomiast najwyższy wskaźnik realizacji wydatków majątkowych województwo świętokrzyskie uzyskało w 2012 roku 58,64% i 2013r. 58,28% potwierdzając aktywne angażowanie środków na realizację przedsięwzięć prorozwojowych.

Najwięcej wydatków w 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej wydano na: „Transport i łączność”, „Administracja publiczna”, „Przetwórstwo przemysłowe” „Rolnictwo i łowiectwo”, „Ochrona zdrowia”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, „Oświata i wychowanie”. Najwyższe tempo rozwoju wydatków wykonanych w latach 2009-2013 wystąpiło w dziale „Transport i łączność” .