Administracja do usług

Pod koniec maja wystartował oficjalnie jeden z większych projektów skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego, którego podstawowym celem jest wzmacnianie ich potencjału instytucjonalnego dla lepszego dostarczania usług publicznych.

Pod koniec maja wystartował oficjalnie jeden z większych projektów skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego, którego podstawowym celem jest wzmacnianie ich potencjału instytucjonalnego dla lepszego dostarczania usług publicznych.

Projekt pt. „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom poprzez benchmarking usług, upowszechnianie dobrych praktyk i szkolenia pracowników administracji (2006 – 2010)” jest realizowany wspólnie przez trzy największe korporacje samorządowe: ZMP, ZGW RP i ZPP. Środki na jego realizację będą pochodzić z Mechanizmów Finansowych EOG i NMF.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą pracownicy polskich jednostek samorządu (średnia i kierownicza kadra zarządcza), którzy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i praktyczne przyczyniając się do lepszego zarządzania usługami publicznymi, jakie dostarczają obywatelom i innym podmiotom samorządy.

Zgodnie z założeniami projektu część komponentów jest skierowana na wzmocnienie zdolności instytucjonalnych jednostek samorządu terytorialnego i wpływa na zespół osób w jednostce samorządu (komponent benchmarkingu – SAS, bench learningu – Grupy Wymiany Doświadczeń, dobre praktyki, itd.), a inne komponenty, jak np. szkoleniowy są skierowane do pojedynczych pracowników zainteresowanych samorządów.

Dobór beneficjentów bezpośrednich i pośrednich będzie uwzględniał dwie generalne zasady:
– Reprezentację wszystkich typów samorządów gminnych (wiejskie, wiejsko-miejskie, małe miasta, duże miasta, a w pewnych komponentach nawet największe miasta), a także rodzajów samorządów (gminy i powiaty).
– Determinację samorządu lub pojedynczego pracownika (w zależności od komponentu) do dokonania pozytywnych zmian i polepszenia obsługi obywateli.

O środki finansowe będą mogły ubiegać się wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe, utworzone w prawny sposób w Polsce i działające w interesie publicznym. W szczególności wnioskodawcami mogą być: organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli; instytucje naukowe i badawcze; instytucje branżowe i środowiskowe; organizacje społeczne; podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zgodnie z wytycznymi państw-darczyńców, środki finansowe dostępne w ramach Mechanizmów Finansowych (EOG i NMF) mogą być wykorzystane na realizację: pojedynczych projektów (wówczas wysokość wnioskowanej pomocy nie może być mniejsza niż 250 000 euro) oraz programów (program składa się z równorzędnych grup oddzielnych projektów skierowanych na osiągnięcie wspólnych przestrzennie/ sektorowo/tematycznie celów). Programy mają na celu ułatwienie wdrażania całościowych i bardziej kosztownych strategii. Oddzielnym rodzajem projektów są granty blokowe (inaczej fundusze horyzontalne), które są tworzone dla wsparcia realizacji przez jednostki, organizacje lub instytucje ściśle określonych celów.


Więcej: www.zpp.pl

 

 

 

Żródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/