Wup Kielce Zdjęcie Budynku

Atrakcyjne szkolenia i staże w projektach Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Fundusze Europejskie dla regionu świętokrzyskiego to wsparcie liczone w miliardach złotych. Mieszkańcy województwa doceniają coraz lepszą infrastrukturę, nowoczesne technologie czy innowacyjne usługi. Ze środków unijnych szeroko korzystają świętokrzyscy przedsiębiorcy, którzy rozwijając swoje firmy poszukują wykwalifikowanych pracowników. Odpowiedzią na te potrzeby są tzw. projekty „miękkie”, w ramach których swoje kwalifikacje podnoszą zarówno pracujący, jak też osoby bezrobotne.

Oferta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla osób po 30 roku życia.

Szkolenia w zawodach deficytowych

Liczba bezrobotnych w świętokrzyskim stale spada. W rejestrach urzędów pracy aktualnie pozostaje 38 tysięcy bezrobotnych, z czego blisko 45% to osoby z niskimi kwalifikacjami. Co więcej – ponad jedna czwarta bezrobotnych nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzią na te problemy są projekty aktywizacyjne przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy. W ofercie znajdują się atrakcyjne kursy, szkolenia i staże w zawodach poszukiwanych przez pracodawców. Wśród propozycji znajdują się m.in. profesjonalne kursy w branży spawalniczej, budowlanej i gastronomicznej, szkolenia dla opiekunów osób starszych, kierowców samochodów ciężarowych, operatorów sprzętu budowlanego, kursy rachunkowo – księgowe oraz liczne szkolenia dopasowane do predyspozycji uczestników. Udział w projektach jest bezpłatny, a dla uczestników przewidziano m.in. stypendia szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Niektóre projekty oferują również wsparcie adresowane bezpośrednio do pracodawców, którzy zdecydują się zatrudnić uczestników projektu. Pracodawcy, którzy zobowiążą się do utrzymania zatrudnienia przez 24 miesiące mogą otrzymać środki na doposażenie lub utworzenie nowego stanowiska pracy. Ich wysokość sięga 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Wsparcie zgodne z potrzebami bezrobotnych

W ramach nowej edycji projektów zaktywizowanych zostanie ponad 1.000 bezrobotnych po 30 roku życia z całego województwa. Doradcy zawodowi pomogą każdemu z uczestników dopasować kierunek szkolenia do indywidualnych potrzeb i predyspozycji zawodowych.
W znalezieniu odpowiedniej oferty stażu oraz zatrudnienia po zakończonym szkoleniu pomogą pośrednicy pracy. Projekty dedykowane są w szczególności osobom napotykającym zwiększone bariery w dostępie do zatrudnienia. To m.in. bezrobotni po 50 roku życia, osoby
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach, jak również sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie opieki nad osobą zależną. Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do udziału w projektach również imigrantów i reemigrantów. Realizatorami projektów są doświadczone podmioty, które zapewnią ścieżkę aktywizacji dopasowaną do realnych potrzeb rynku pracy.

– Najważniejsza w projektach aktywizacyjnych jest wysoka jakość i odpowiedni dobór kierunku kształcenia. Szkolenie, które podejmuje bezrobotny musi dawać kwalifikacje, których potrzebują pracodawcy, jednocześnie powinno odpowiadać predyspozycjom danej osoby. Spełnienie tych dwóch warunków jest niezbędne, by osoba bezrobotna mogła znaleźć zatrudnienie i na stałe powrócić na rynek pracy – podkreśla Renata Janik – wicemarszałek województwa.

Oferta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla osób po 30 roku życia (plik w formacie .odt o rozmiarze 16 kB)

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach