Będą obradować komisje Sejmiku

Będą obradować komisje Sejmiku

Dziś obradować będzie pięć Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Budżetu i Finansów, Rewizyjna, Samorządu Terytorialnego, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. W obradach Komisji uczestniczył będzie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w sali nr 452 Urzędu Marszałkowskiego (Bud. C2) w Kielcach.

Rozpoczęcie obrad o godz. 9.30.
1.    Informacja dotycząca działalności Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. Świętokrzyskim.
2.    Informacja na temat współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego
z innymi Samorządami w Unii Europejskiej.
3.    Informacja o realizowanych inwestycjach drogowych w 2013 roku.

Część II – godz. 10.30 wspólna z Komisją Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
4.    Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013-2028.
5.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego
za I półrocze 2013r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w sali nr 452 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 10:30.

Proponowany porządek posiedzenia:
Cz. 1 – wspólna z Komisją Samorządu Terytorialnego
1.    Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013-2028.
2.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2013r.

Cz. 2 – od 11:00
3.    Informacja o aktualnej sytuacji sanitarno-weterynaryjnej w województwie świętokrzyskim.
4.    Informacja o działalności Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej.
5.    Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących:
a)    utworzenia Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego,
b)    utworzenia Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego.
6.    Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w sali nr 452 Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Rozpoczęcie obrad  o godz. 12:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013-2028
2.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2013 roku.
3.    Sprawy różne

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się o godz. 13.00 w sali nr 452 Urzędu Marszałkowskiego.

W  porządku obrad przewiduje się:
1.    Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013-2028 i  przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2013r. (ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
2.    Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie: przyjęcia do realizacji „Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2013 – 2018”.
3.    Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w sali nr  452  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Rozpoczęcie obrad o godz.: 14:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013-2028
2.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2013 roku.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a.    zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028
b.    zmian w budżecie województwa na 2013 rok.  
c.    rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 200 akcji imiennych Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A.;
4.    Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach  z  realizacji zadań rzeczowo – finansowych za okres I półrocza 2013r.
5.    Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach   nt. realizacji planu rzeczowo – finansowego w I półroczu 2013r.
6.    Sprawy różne.