O promocji turystycznej regionu podczas posiedzenia Komisji

O promocji turystycznej regionu podczas posiedzenia Komisji

Pod przewodnictwem Grzegorza Gałuszki obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się m.in. z informacją o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 oraz z przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2013 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak, Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Andrzej Sztokfisz, zastępca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego i Aleksandra Woźniak, kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego.

 

Podczas posiedzenia, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 200 akcji imiennych Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A., oraz przyjęli informację na temat promocji turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r.
– Działania promocyjne w I półroczu 2013 roku obejmowały następujące przedsięwzięcia: udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, organizację i udział w imprezach promujących region świętokrzyski takich jak: Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni czy inauguracja sezonu turystycznego województwa świętokrzyskiego w Solcu – Zdroju, udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach czy spotkaniach dotyczących rozwoju turystyki. Możemy się pochwalić nagrodą za przewodnik turystyczny promujący region pt. „Góry Świętokrzyskie”, a plany tras rowerowych na odcinku między Sandomierzem a Kielcami zostały uznane za najciekawsze – mówił Jacek Kowalczyk dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Radni dyskutowali także na temat przebiegu prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji oraz Umową Partnerstwa i Kontraktem Terytorialnym. Zapoznali się również z informacją Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na temat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w II połowie 2013 r. oraz ze sprawozdaniem ze stanu realizacji Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

– Do realizacji w ramach projektu w ostatnim okresie zostały zgłoszone 3 nowe zadania, w tym przez dwóch nowych partnerów, które zostaną dofinansowane ze środków RPO WŚ przeznaczonych na realizację zadań w ramach Priorytetu 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”. Jest to rozszerzenie  dotychczasowego zakresu rzeczowego projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” dla Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie pn.: „Informatyzacja wybranych procesów UMWŚ.  Koszt całego zadania został oszacowany na kwotę 1 mln zł. (w tym 85% stanowi dofinansowanie). Środki na realizację zostały zabezpieczone w budżecie województwa.
Zadanie pn. „Wirtualizacja środowiska pracy w prokuraturach okręgu kieleckiego”. Wartość zadania oszacowano na kwotę 2 368 900,00 zł., z czego 85% będzie dofinansowane z funduszy UE. Zadanie nie wymaga angażowania środków z Budżetu Województwa Świętokrzyskiego.
Zadanie pn. „Chmura prywatna administracji rządowej w województwie świętokrzyskim” . Wartość zadania oszacowano na kwotę 660 387,00 zł., z czego 85% będzie dofinansowane z funduszy UE. – mówił Andrzej Sztokfisz zastępca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego.